მთავარი English Vocabulary in Use - Elementary

English Vocabulary in Use - Elementary

,
5.0 / 5.0
როგორ მოგეწონათ ეს წიგნი?
როგორი ხარისხისაა ეს ფაილი?
ჩატვირთეთ, ხარისხის შესაფასებლად
როგორი ხარისხისაა ჩატვირთული ფაილი?
წელი:
2017
გამოცემა:
3
გამომცემლობა:
Cambridge University Press
ენა:
english
გვერდები:
176
ISBN 10:
1316631524
ISBN 13:
9781316631522
ფაილი:
PDF, 19,77 MB

საკვანძო ფრაზები

 
40 comments
 
KHANTAPOAT
English Vocabulary in Use Elementary Book with Answers and Enhanced eBook_Vocabulary Reference and Practice, 3rd-2017_(Michael McCarthy, Felicity O’Dell).pdf
pages: 176
12 June 2019 (06:58) 
najafi
This is so important for people how learn english language
23 June 2019 (09:03) 
Wahib abausaadh
I consider that are the best books of english, that i have seen ever, so i am very grateful by being able to Optain them.
03 April 2020 (04:39) 
Nooraldeen Alenize
Thanks a lot for this pdf file.
27 April 2020 (01:24) 
Nasir Khan
appreciated................and gobs mocking..............
29 April 2020 (03:59) 
fabiomoutinho
There isn't to this Ebook audio. Could you post it ? Thanks
27 June 2020 (03:52) 
Thảo Anh
I'm glad I found this new file, I had a pdf version of this book in 2010 but this one is really nice and easier to see. This is really necessary and easy material for my English study. Thank you.
04 August 2020 (12:53) 
Maruf
Impressive development
21 November 2020 (21:24) 
Shapla
I 'm very glad to find this kind of site , for enriched my English vocavulbary a in proper way.
27 November 2020 (13:14) 
kagbasper
What about the audio compilation ?
27 November 2020 (15:43) 
Babahajji22
I was very impressed to found such kind of free book site.. May God blessed you all!
26 December 2020 (09:49) 
Guled mohamed osman
i like this book english VOCABULARY USE
`
28 March 2021 (19:36) 
Ahmad
Thank you so much for the great efforts in making the source available.
30 March 2021 (11:19) 
Khadar usef
Firt my experence to learn english and i want to read more and bnifit more
03 April 2021 (15:18) 
David Wang
Very useful resoure for me, thank you so much!
08 May 2021 (09:36) 
Fu Shiqi
It's a very nice book
12 May 2021 (09:24) 
Dare folashsde
It's a very good book thank you very much may God bless you
13 May 2021 (08:51) 
Aileen
ITS SO EXPENSIVE!!!!!
14 May 2021 (07:51) 
Eleanor C.
It is a nice book. A big thank you to the author!
14 May 2021 (15:42) 
Raeanne Janette C.
Thanks it help me improve my English a lot.
14 May 2021 (15:48) 
Rukia
Thanks it help me to improve my English
19 May 2021 (19:43) 
Esther
Thanks this book because it help me too much.
20 May 2021 (18:30) 
Rachel
This's a great book.It helps me a lot.Thanks so much!
22 May 2021 (16:58) 
小鱼
oh,I find treasures! I'll work harder~
23 May 2021 (06:00) 
Liang154
Want to know where I can hear the audio of the book?
29 May 2021 (04:11) 
tanya
Thank you for your site! Extremely useful!
30 May 2021 (04:23) 
Mohamed Yuusuf
I want English books
11 June 2021 (19:59) 
frank
i need a book [sociology of literature]
15 June 2021 (08:52) 
偏爱江忍
How can I listen to examples?
Help!Help
02 July 2021 (14:54) 
Sofia
very easy book! all i need
06 July 2021 (04:38) 
Damn
Good quality PDF, must read English book
16 July 2021 (08:08) 
Sumeet
Anyone who wants to improve spoken english, ping me at discord my username is
-shox-#2816

I am pretty bad when it comes to spoken english as I don't really use it much in my daily life, but I have been planning to improve it since it's got a huge social utility , feel free to contact me :)
17 July 2021 (08:50) 
Ngola
I love this book, very important for those who want to learn like me
09 September 2021 (19:13) 
Qin
Nice book! usefully!Nice book! usefully!
21 September 2021 (18:52) 
Faiqa Bhatti
very interesting book
23 September 2021 (13:00) 
OZ_cat
Thank you so much for sharing!
28 September 2021 (14:32) 
Cintia Cristina
Eu não tô conseguindo nem abaixa bem ler no PDF
29 September 2021 (16:54) 
soobin
We can learn a lot from it
30 October 2021 (11:09) 
Joshua

I want English books
09 November 2021 (15:23) 
peggy
the books of Cambridge are super great.
23 November 2021 (09:47) 

To post a review, please sign in or sign up
შეგიძლიათ დატოვოთ გამოხმაურება წიგნის შესახებ და გააზიაროთ თქვენი გამოცდილება. სხვა მკითხველისთვის საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება წაკითხული წიგნების შესახებ. მიუხედავად იმისა მოგწონთ თუ არა წიგნი, მასზე გულწრფელი და დეტალური მსჯელობა, ადამიანებს მისცემს საშუალებას იპოვონ ახალი წიგნები, რომლებიც მათ დააინტერესებთ.
2

Entity-oriented Search

Year:
2018
Language:
english
File:
PDF, 8.91 MB
0 / 0
University Printing House, Cambridge CB2 8BS, United Kingdom
One Liberty Plaza, 20th Floor, New York, NY 10006, USA
477 Williamstown Road, Port Melbourne, VIC 3207, Australia
4843/24, 2nd Floor, Ansari Road, Daryaganj, Delhi – 110002, India
79 Anson Road, #06–04/06, Singapore 079906
Cambridge University Press is part of the University of Cambridge.
It furthers the University’s mission by disseminating knowledge in the pursuit of
education, learning and research at the highest international levels of excellence.
www.cambridge.org
Information on this title: www.cambridge.org/elt
© Cambridge University Press 2017
This publication is in copyright. Subject to statutory exception
and to the provisions of relevant collective licensing agreements,
no reproduction of any part may take place without the written
permission of Cambridge University Press.
First published 2005
Third Edition 2017
A catalogue record for this publication is available from the British Library
ISBN 978-1-316-63152-2 Edition with answers and ebook
ISBN 978-1-316-63153-9 Edition with answers
ISBN 978-1-316-631546 ebook
Cambridge University Press has no responsibility for the persistence or accuracy
of URLs for external or third-party internet websites referred to in this publication,
and does not guarantee that any content on such websites is, or will remain,
accurate or appropriate. Information regarding prices, travel timetables, and other
factual information given in this work is correct at the time of first printing but
Cambridge University Press does not guarantee the accuracy of such information
thereafter.

Contents
Thanks
Introduction
People
1 The family mother, uncle, relatives

16

Communications address,
computer, memory stick

17

Your phone apps, voicemail, text

Leisure

2

Birth, marriage and death birthday,
married, die

18

Holidays package holiday,
currency, visa

3

Parts of the body head, foot,
shoulder

19

Shops and shopping chemist’s,
department store, credit card

4

Clothes hat, shirt, trousers

20

5

Describing peo; ple tall, dark,
good-looking

Online shopping reviews,
basket, delivery

21

6

Health and illness headache, heart
attack, exercise

In a hotel single room, key,
luggage

22

7

Feelings love, tired, thirsty

Eating out café, menu, fish
and chips

8

Conversations 1: Greetings and
wishes Good morning, Happy New
Year, well done

23

Sports table tennis, judo,
volleyball

24

Cinema western, film star, director

25

Free time at home gardening,
listening to CDs, programme

26

Music and musical instruments
guitar, jazz, orchestra

9

Conversations 2: Useful words
and expressions I don’t mind,
anyway, let’s

At home

The world

10

Food and drink rice, tea, vegetables

11

In the kitchen fridge, glass,
saucepan

27

Countries and nationalities Spain,
Chinese, continent

12

In the bedroom and bathroom
wardrobe, shampoo, mirror

28

Weather cold, rain, storm

29

In the town railway station, bank,
town hall

30

In the countryside hill, farm, river

31

Animals horse, giraffe, pet

32

Travelling train, map, flight

33

UK culture fireworks, roast beef,
Christmas

13

In the living room bookshelf, lamp,
remote control

School and workplace

14

Jobs secretary, factory, nurse

15

At school and university biology,
notebook, pass an exam

English Vocabulary in Use Elementary

3

Social issues

Words and grammar

34

Crime murder, prison, guilty

50

35

The media TV channel, magazine,
talk show

Conjunctions and connecting words
because, only, before

51

36

Problems at home and work repair,
untidy, in a bad mood

Days, months, seasons Monday,
July, winter

52

37

Global problems hurricane,
war, strike

Time words next year, often,
once a week

53

Places middle, front, abroad

Everyday verbs

54

Manner fast, loud, the right way

38

Have / had / had have breakfast,
have time, have a swim

55

Common uncountable nouns
money, bread, information

39

Go / went / gone go away, go
shopping, go home

56

Common adjectives: Good and bad
things nice, awful, lovely

40

Do / did / done do an exercise, do
your best, do the washing

57

Words and prepositions wait for,
belong to, good at

41

Make / made / made make coffee,
make a mistake, make a noise

58

Prefixes impossible, ex- wife,
unsafe

42

Come / came / come come in, come
from, come back

59

Suffixes swimmer, useless, sunny

60

Words you may confuse quiet /
quite, lend / borrow, cook / cooker

43

4

Take / took / taken take the bus,
take a photo, take an exam

44

Bring / brought / brought bring
something here, bring back, take

45

Get / got / got get tired, get better,
get married

46

Phrasal verbs get up, put on,
turn down

47

Everyday things watch TV, wash
clothes, go for a walk

48

Talking say, tell, ask

49

Moving walk, drive, fly

English Vocabulary in Use Elementary

Answer key
Phonemic symbols
Index
Irregular verbs
How to learn vocabulary
Acknowledgements
How to use the ebook
█████████

Thanks
Sabina Ostrowska wrote two new units for the Third Edition: Unit 17, Your phone, and Unit 20,
Online shopping. The publishers would like to thank Sabina for her contribution to this
new edition.

English Vocabulary in Use Elementary

5

Introduction
To the student
This book will help you learn around 1, 250 new words and phrases. You can use the book
yourself, without a teacher. You can do the units in any order you like. If you have the edition with
the ebook, you can listen to the pronunciation of all the new vocabulary, and highlight text. see
page 171 for more information about the ebook.
Here is what the pages look like:
The left-hand page presents
the new vocabulary.

The left-hand page is
divided into sections.

Common mistakes and
learning tips are also given
on the left-hand page.
The right-hand page
practises the new
vocabulary.

Pictures, tables and
diagrams give variety to
the exercises.

Diagrams and pictures
show the meaning.

Example sentences show
the words in context.
Mini-dialogues show how
people use the words in
real situations.

A lot of diff erent exercise
types are used: gap-fills,
answering questions,
matching, etc.

Over to you tasks give you
a chance to do more work
on the topic of the unit.

The Answer key at the end of the book is for you to check your answers to the exercises aft er you
do them. The Answer key sometimes has more than one answer. This is because there is oft en
not just one correct way of saying something. The Answer key also has possible answers for most
of the exercises which are open-ended, or where you are asked to talk about yourself.
The Index at the end of the book has all the important words and phrases from the left-hand
pages. The Index also tells you how to pronounce words. There is a list of phonemic symbols to
help you understand the pronunciation on page 158.
It is a good idea to have a dictionary with you when you use the book so you can check the
meaning of something, or translate a word into your own language. sometimes, you will also
need a dictionary for the exercises; we tell you when this is so. You also need a vocabulary
notebook to write down new words. see page 170 for ideas on how to learn and remember
these new words.
We hope you like this book. When you have finished all the units in this book, you can go to the next
bookintheseries, EnglishVocabularyinUse:Pre-intermediateandIntermediate, andafterthat,tothe
higher levels, English Vocabulary in Use: Upper-intermediate and English Vocabulary in Use: Advanced.
6

English Vocabulary in Use Elementary

To the teacher
This book can be used in class or as a self-study book. It is intended for learners at A1–A2 levels
of the Council of Europe scale. It aims to take learners with a very basic level of vocabulary to
a point where they can use approximately 2,000 words and phrases and teaches them around
1, 250 new words and phrases. The vocabulary has been chosen for its usefulness in everyday
situations, and we consulted a written and spoken corpus of present-day English to help us
decide on the words and phrases to be included. The new vocabulary (on average 20–30 items
per unit) is presented with photos or illustrations and explanations on the left-hand page, and
there are exercises and activities on the right-hand page. There is an Answer key and an Index
with pronunciation for all the key vocabulary.
The book focuses not just on single words, but also on useful phrases and collocations. For
example, difficult teaching points such as the difference between do and make are dealt
with through collocation (we do our homework, but we make mistakes), and useful phrases
(e.g. come along) are presented.
The book is organised around everyday topics, but also has units devoted to core verbs such
as get and bring / take. Typical errors are indicated where appropriate, and the most typical
meanings and uses are focused on for each key item. The units in the book can be used in any
order you like, but it is often a good idea to do blocks of units based round the same topic
(e.g. People, At home, Leisure).
The right-hand pages offer a variety of different types of activities, including traditional ones such
asgap-filling,butalsomoreopen-endedonesandpersonalisedactivitieswhichenablelearnersto
talkabouttheirownlives.Althoughtheactivitiesandexercisesaredesignedforself-study,theycan
easilybeadaptedforpairwork,groupworkorwhole-classactivitiesintheusualways.Forexample,
where there are dialogues, students can take the speaking parts and practise the conversations,
and where the exercises have questions and answers, students can practise asking each other
the questions and answering them. See who has the best ideas for recording vocabulary in their
notebook. The Answer key sometimes gives alternative answers to the exercises, and also gives
possible model answers for the more personalised ones.
When the learners have worked through a group of units, it is a good idea to repeat some of
the work (for example, the exercises) and to expand on the meaning and use of key words and
phrases by extra discussion in class, and find other examples of the key items in other texts and
situations. This can be done at intervals of one to three months after first working on a unit. This
is important, since it is usually the case that learners need five to seven exposures to a word or
phrase before they can really know it, and no single book can do enough to ensure that words
are always learnt first time.
When your students have finished and reviewed all the units in this book, they can move on to
the next book in this series: English Vocabulary in Use: Pre-intermediate and Intermediate, by
Stuart Redman.
Find more resources for teachers at www.cambridge.org
We hope you enjoy using the book.

English Vocabulary in Use Elementary

7

1
A

The family
Family words
A family tree for some of Anne and Ivan Sorokin’s relatives or relations.

Henry + Diana

Ivan + Anne

Amelia

Karen

Jack

George + Meena

Ravi

Kavita

Ivan and Anne and their children
Ivan is Anne’s husband and Karen and Jack’s father.
Anne is Ivan’s wife and Karen and Jack’s mother.
Anne and Ivan are Karen and Jack’s parents.
Karen is Anne and Ivan’s daughter. Jack is their son.
Karen is Jack’s sister. Jack is Karen’s brother.
Henry and Diana
Henry is Karen and Jack’s grandfather. Diana is their grandmother.
Henry and Diana are Karen and Jack’s grandparents.
Karen is Henry and Diana’s granddaughter. Jack is their grandson.
Amelia, George and Meena
George is Karen and Jack’s uncle.
Amelia and Meena are Karen and Jack’s aunts.
Karen is Amelia, George and Meena’s niece. Jack is their nephew.
Kavita and Ravi are Karen and Jack’s cousins.

B

Expressions
Have you got any brothers and sisters?
Do you come from a big family?

No, I am an only child.
Yes, I have three brothers and two sisters.

Common mistakes
We say ‘my/his wife’ (singular) but ‘our/their wives’ (plural).

8

EnglishVocabularyinUseElementary
Audio not supported

Exercises
1.1

Look at the family tree on the opposite page. Complete the sentences.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.2

Kavita is Ravi’s
Ravi is Kavita’s
Anne is Kavita’s
Ivan is Ravi’s
Diana is Ravi’s
Henry is Kavita’s
Ravi is Ivan’s
Kavita is Ivan’s
Meena is Kavita’s
Meena is George’s
Karen is Ravi’s

sister

TheSorokinshavesomeotherrelatives.Completethesentencesaboutthem.

Sanjay

Alexander and Leila

uncle
and Sanjay’s wife is their
Meenahasabrother,Sanjay.SanjayisKavitaandRavi’s 1
2
3
. Sanjay and his wife have one son, Prem. Prem is an
.
4
5
Henry’sparentsarestillalive.AlexanderisHenry’s
and his
Leila is
6
7
Henry’s
. Alexander and Leila have three
–Amelia, Ivan and George.
8
9
Ivan and George and their
, Anne and Meena, love their
and visit them
as often as possible.

1.3

Ask a friend these questions. Then write sentences about your friend and their family. For
example, Marta has one brother but no sisters.
1
2
3
4
5

1.4

Have you got any brothers and sisters?
Have you got any cousins?
Have you got any nieces or nephews?
Have you got any grandparents?
Do you come from a big family?

Cover the opposite page. How many family words can you write down in two minutes? Check
what you wrote carefully with the book. Did you spell everything correctly? Which words did
you forget?

Over to you
Draw your family tree. Then write sentences. Write about your relations.
Use a dictionary to help you.

Marta is my mother.

English Vocabulary in Use Elementary

9

2
A

Birth, marriage and death
Birth
Anna had a baby yesterday.
He was born at 1.15 yesterday morning.
He weighed 3 kilograms.

They are going to call him John – after John, his
grandfather.Hisgrandfather’sbirthdayisJune
16th too – but he was born in 1957!
The baby’s parents were born in 1986.

Common mistakes
Anna had a baby [NOT Anna got a baby].
He/ She was born [NOT He/ She born or He/ She is born].

B

Marriage

The wedding

If you do not have a partner, you are single.
If you have a husband or wife, you are married.
If your husband or wife dies, you are widowed.
If your marriage breaks up, you are separated / divorced.
[the marriage has legally ended]

Harry and Sarah got married.
They (got) married in 2001.
(married without got is more formal)
They went on their honeymoon to Italy.
They were married for 15 years.

(bride)
groom

Common mistakes
Sarah got married to Harry [NOT with Harry].

C

bride

Death
Then Harry became ill.
He died last year.
He died of a heart attack.

Common mistakes
Harry is dead [NOT Harry is died or
Harry is death].

The funeral

10

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
2.1

Think of people you know. Where were they born? When?
1 My mother was born in Scotland on July 4th 1967.
2
3
4
5

2.2

Find a word on the opposite page which means …
1
2
3
4
5
6
7
8

2.3

thenameforawomanonherweddingday. bride
thenameforamanonhisweddingday.
whatyouareifyouhaven’tgotapartner.
tobe57kilograms.
whatyouareifyourmarriagehaslegallyended.
areligiousserviceforadeadperson.
aholidayafterawedding.
whatyouareifyourhusbandorwifedies.

Completethesentenceswithwordsfromthebox.
in
1

after

of

to

born

on

2003 Anne got married 2
Daniel Smith. Unfortunately, Daniel’s
3
grandmother,LydiaSmith,died
old age soon after their wedding. Daniel and Anne were
4
their honeymoon when she died. Anne’s baby daughter was 5
two years
6
later. They called the baby Lydia,
Daniel’s grandmother.

2.4

In

When were these people born and when did they die? Write sentences.
1
2
3
4
5

2.5

Complete the sentences using died, dead or death.
1
2
3
4
5

2.6

Genghis Khan (1162–1227) Genghis Khan was born in 1162 and died in 1227.
Christopher Columbus (1451–1506)
Leonardo da Vinci (1452–1519)
Princess Diana (1961–1997)
Heath Ledger (1979–2008)
Kelly’s grandfather died
last year.
made her very sad.
His
Her grandmother has been
for five years now.
of a heart attack.
She
.
Now all Kelly’s grandparents are

Write about your family. Use words and expressions from the opposite page.
Here are some ideas for making your sentences.
I have
. I/my
got married in
(year).
For my/his/her honeymoon, I/he/she went
to
.

I have / My
has
children. They were born in
(years).

English Vocabulary in Use Elementary

and

11

3
A

Parts of the body
hair
eye
nose
tooth / teeth
ear

Head and face

mouth

lip
neck

B

Arm and leg
shoulder

leg
knee

nail
thumb
finger

foot / feet
toe

hand
arm

C

Rest of body
chest

back

side

waist

stomach
hip

We have skin
covering our
bodies.

D

Inside the body
heart

E

brain

blood

Pronunciation problems
eye /aɪ/ knee /niː/ stomach /ˈstʌmək/ heart /hɑːt / blood /blʌd/ foot /fʊt/ tooth /tuːθ/

F

Singular and plurals
one foot – two feet
one tooth – two teeth
Hair is a singular word. My hair is very long – I must cut it soon.

Common mistakes
Usually we use my, your, his, her, etc. with parts of the body.
Katie is washing her hair [NOT Jane is washing the hair]. I have a pain in my leg [NOT I have a pain in the leg].
(See Unit 6: Health and illness.)
12

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
3.1

Here are the names of some parts of the body with the letters mixed up. What are they?
1
2
3
4
5

3.2

are
hotot
buhtm
akbc
tiwas

Ahandhasfive fingers
.
Afoothasfive
.
Anadulthas32
.
Yousmellwithyour
.
The
is a symbol of love.

6
7
8
9

Youhearwithyour
.
Thechildsatonherfather’s
.
Your
type can be A, B, AB or O.
You think with your
.

I have a pain in the side. I have a pain in my side.
That woman has got very big foots.
My grandfather has a pain in the shoulder.
The baby has already got two tooths.
The little girl needs to wash the face and the hands before dinner.
My hairs are dirty. I need to wash them.

Parts of the body are often used in compound nouns too. Complete these nouns with a word
from the opposite page.

1

2

3.5

6
7
8
9
10

Correct the mistakes in the sentences.
1
2
3
4
5
6

3.4

knee

Complete these sentences with words from the opposite page.
1
2
3
4
5

3.3

eken
osen
rathe
hamcost
olderush

arm chair

ball

3

stick

5

scarf

4

brush

6

bag

Complete the crossword. Look at the pictures.
1

2

2

2

4
4

3

3

1

5

5

English Vocabulary in Use Elementary

13

4
A

Clothes
Clothes
coat

jacket

scarf

gloves

shoes trainers boots

suit

hat
skirt

tie

socks

T-shirt

B

watch

shirt

dress

belt

ring

sweater /
jumper

Plural words
These words are always plural in English. They need a plural verb.
trousers

jeans

shorts

tights

glasses

pyjamas

sunglasses
My suit is new but these trousers are old. Her jeans / shorts / tights are blue.
Note: You say: a pair of trousers / shorts / glasses, etc.

C

Verbs
You wear clothes but you carry things.
You wear glasses.
Naomi is wearing a long blue coat.
She’s carrying a suitcase and a handbag.
You can also say: Naomi has (got) a blue coat on.
You carry a bag and an umbrella.

In the morning you get dressed or put your clothes on. At night you get undressed or you take your
clothes off.

Common mistakes

Tip

You put clothes on but you take clothes off

When you get dressed in the morning, say to
yourself Now I’m putting on my socks. Now I’m
putting on my shoes and so on.

[NOT put clothes off].

14

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
4.1

Complete the sentences.
1 Joe has a job interview today, so he’s wearing a smart suit
, a white
sh
andat
.
and sh
s.
2 Julia’s not working today, so she’s wearing a T3 Lucy is going to play tennis. She’s wearing white s
s and tr
s.
4 Gianni is going to a business meeting. He’s
ingab
with his papers and
laptop.
5 My trousers are too big. I have to wear a b
.
6 It’scoldtoday.I’llwearmyj
,andI’lltakemyc
too.

4.2

Match the item of clothing with the part of the body.
scarf

belt

shoe

1

hat

glove

glasses

tights

4

3

ring

6

8

7

2
5

4.3

Complete the sentences with one of the verbs in the box and put it in the right form.
be
1
2
3
4
5
6
7
8

4.4

wear

carry

have

Tim’s jeans are
blue and his T-shirt
Julia
jeans and a T-shirt today.
Meena
got a red coat on and she
Sarah’s dress
old but her shoes
Last year Harry’s trousers
white. Now they
this a new pair of jeans?
My favourite pyjamas
dark green.
Kim
a new pair of shorts.

Label the picture.

red.
some flowers.
new.
grey.

1 sunglasses

10

2

9

3

8

4

7

5

4.5

morning
get
or

4.6

6

Complete the verbs in the table.
night

dressed

get
your clothes on

or

your clothes off

What are you wearing today? Use a dictionary to help you.

I’m wearing a white T-shirt and a blue jumper. I’ve got a pair of black trousers on. I’m wearing blue socks and white
trainers. I’ve also got a watch and a pair of glasses on.
English Vocabulary in Use Elementary

15

5
A

Describing people
Height /haIt/ and weight /weIt/
Bettina Schwenke is a very tall woman.
Tom Jakes is quite short.
If you aren’t tall or short, you are of medium height.

Bettina Schwenke
Tom Jakes

Agata Sanchez is really slim.
I was very thin when I was in hospital.
[slim is more polite than thin]
Agata Sanchez
The doctor said I am overweight. [weigh too much]
Their cat is very fat. It needs to go on a diet.

B

Face and head
Suri has dark skin and dark hair. She has brown eyes.
Polly has blonde (or fair) hair and fair skin. She has blue eyes.
Ben has a beard and long hair. He has green eyes.
Luca has a moustache /mʊˈstɑːʃ/ and short hair.
You can also use has got, for example, Suri has got
dark hair and dark skin.
My mother is a very beautiful woman. [very pretty]
My dad’s a very good-looking man.

Suri

Polly

Common mistakes
People are tall [NOT People are high].
People have blonde or dark hair [NOT hairs].

Ben

Luca

My sister is pretty. (usually girls / women only)
Bob’s an ugly man. [ugly = the opposite of beautiful or good-looking]
I’m not ugly or beautiful, I’m just average-looking!

C

Age
My grandmother is 97. She’s very old. My sister is 14. She’s young, but would like to be older. My
father is 56. He’s middle-aged, but would like to be younger!
This hospital is for elderly people. (more polite than old)

D

Expressions

A: How tall is Bettina / Tom? B: She’s 1.85 metres tall. / He’s 1.48 metres tall.
A: How heavy are you? / How much do you weigh? B: I weigh 62 kilos / 74 kilos, etc.
A: How old is he? B: He’s 84.
A: What does Gemma / your sister look like?
B: She’s tall and dark. She’s very pretty.

Tip
Some of the words on this page are a little negative, so be
careful how you use them. It’s better not to say to someone:
‘You are fat / thin / ugly / old.’
16

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
5.1

Complete the sentences.
1
2
3
4
5
6
7

5.2

He’s only 1 metre 52. He’s quite.short
Very
people are often good at basketball.
Models are usually
.
Does she have dark skin? No, it’s
.
She’s only seven. She’s very
.
If I eat too much I’ll be
.
My grandmother is in this hospital. It’s a hospital for

Complete the questions using the words in brackets ().
1 How tall is your brother?
He’s about 1 metre 75.
2 Is
No, she’s got dark hair.
3 Is
Yes, it is quite long.
4 Are
Not really, they’re middle-aged.
5 Is
Yes, she’s very pretty.
6 Why
She’s very ill.

5.3

(your brother)
? (Elena’s hair)
? (Mike’s hair)
? (your parents)

? (his sister)
? (Sara, so thin)

Write sentences about the
people in these pictures.

Felicity
1
2
3
4

5.4

Jeff

Anika

Stefan

Felicity’s got blonde hair and fair skin.
Jeffhas
Anika’s got
and he
Stefan’s hair is

Write questions.
1
2
3
4
5
6

5.5

people. (don’t use ‘ old’)

your brother, height
your teacher, looks
you, weight
your mother, age
your sister, height
your parents, looks

How tall is your brother?

Now write answers to the questions in 5.4.
1 He’s not very tall. He’s 1 metre 52.

Over to you
Write down the names of three people you know. Then write about their:
• eyes (colour)
• height (tall, short, medium height)
• hair (colour, long, short, beard)
• looks (pretty, average-looking, etc.)

English Vocabulary in Use Elementary

17

6
A

Health and illness
How are you today?
I’m very well, thanks.
I’m fine, thanks.
I don’t feel very well. I must go home and rest. (I’ll probably be OK tomorrow.)
I feel ill. Can you get a doctor, please? (Perhaps it’s a serious problem.)
That fish was bad. I think I’m going to be sick! (I want to vomit.)

B

Everyday problems
Have you got an aspirin? I’ve got a headache. /'hedeIk/

I’ve got toothache. /ˈtuːθeɪk/ I need to go to the dentist.

I’m going to bed with a hot drink. I’ve got a cold.

C

Problems people have for many years / all their lives
I get hay fever every summer, from flowers and grass. I sneeze all day. /sniːz/
My little brother has asthma; sometimes he can’t breathe. /ˈæsmə/

D

Illnesses in hot / tropical countries
mosquito

E

In some countries, mosquitoes can give people
malaria. /məˈleərɪə/
The drinking water was bad, and many children
had cholera. /ˈkɒlərə/

Serious illnesses
Every year cancer kills many
people who smoke. /ˈkænsə/
My father went to hospital when he
had a heart attack.

F

Common mistakes
My father had a heart attack
[NOT got a heart attack].

Expressions
A Do you have a healthy diet?
B Yes, I eat lots of fruit and vegetables.
A Do you exercise?
B Yes, I like swimming, jogging and cycling. They’re really good for you.
A I feel stressed!
B Do you? You need to relax more and don’t panic about work!

18

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
6.1

Complete the dialogues.
1 A:
B:
A:
2 A:
B:
A:
B:
3 A:
B:
A:
4 A:
B:
A:
5 A:
B:
A:

6.2

How are you today?

Very well, thanks.

Good!
Are you OK?
No,
Would you like to use the bathroom?
Yes, thank you.
I
I’ll get a doctor.
Oh, thank you.
Here’s the dentist’s phone number.
Thanks.
Your nose is red. Have you got
Yes.
Have a hot drink and go to bed early.

?

Match the illnesses in the table with a possible treatment.
gotothedentist

takeanaspirin

gotohospital

illness

treatment

a headache

take an aspirin

gotobedwithahotdrink

toothache
a heart attack
a cold

6.3

What illnesses are connected with …
1
2
3
4
5

6.4

a mosquito bite? malaria
bad drinking water?
pollution, traffic fumes, etc.?
grass, flowers, sunshine, etc.?
smoking, unhealthy diet, no exercise?

Answer these questions. Use a dictionary to help you.
1
2
3
4
5

Do you have a healthy diet?
What exercise do you do?
Do you often feel stressed?
Have you ever been in hospital?
Do you get hay fever in summer?

English Vocabulary in Use Elementary

19

7
A

Feelings
Love, like and hate
++
love

+
like

–
don’t like

––
hate

I love my family and my best friend.
I like my job.
I don’t like horror films.
I hate spiders.

B

Happy, sad and tired

happy

thirsty

sad

hungry

angry

well

upset

ill

cold

hot

tired

surprised

Common mistakes
I am very happy about your news [NOT I am very happy for your news]. BUT You did very well in your
exam – I’m very happy for you.

C

Prefer, hope and want
I prefer coffee to tea. (= I like coffee more than I like tea.)
I hope to do well in my exam.
I hope (that) my friend does well in his exam.
I want a new car. [I would like]
I want to buy a new car.
Note: I want my mother to buy a new car.

D

Common mistakes
I want you to help me [NOT I want
that you help me].

Expressions
A Do you like football?
B Yes, I really like football / it.
No, I don’t like football / it very much.
A How’s your grandfather?
B He’s very well, thanks.
A And how about your grandmother?
B She’s a bit / a little tired.

20

English Vocabulary in Use Elementary

Common mistakes
[NOT I very like football / it. or
I like very much football / it.]

Exercises
7.1

Do you love, like, not like or hate these things? Write sentences.
1
2
3
4

7.2

chocolate I love chocolate.
cowboy films
flying
tea

5
6
7
8

football
cats
cars
jazz music

Which do you prefer? Write answers.
1 tea or coffee? I prefer coffee to tea.
2 dogs or cats?
3 sunbathing or sightseeing?

7.3

Answer these questions using want or hope.
1
2
3
4
5
6
7
8

7.4

7.5

4 cars or bikes?
5 strawberry or chocolate ice cream?
6 watching sport or doing sport?

You’re thirsty. What do you want? I want glass of water.
The lesson feels very long. What do you hope?
You’re hungry. What do you want?
Your friend feels ill. What do you hope?
You’re tired. What do you want to do?
You’re upset. What do you want to do?
It’s very cold weather. What do you hope?
Your friend feels sad. What do you want?

Look at the pictures. How do the people feel? Use words from B opposite.
1

Jessica

4

Sunita

2

Nicholas

5

Fiona

3

Max

6

The children

is hungry.

Correct the mistakes.
1
2
3
4
5
6
7
8

I very like basketball. I like basketball very much.
I am happy for my sister’s good news.
The teacher wants that we learn these new words.
I like really spiders.
My brother has a good new job. I’m very happy about him.
My parents want that I go to university.
I feel very well. How for you?
Priya is bit tired this morning.

Over to you
When did you last feel …
1 surprised

2 hungry

3 tired

4 angry

I felt surprised yesterday when I saw the news.
English Vocabulary in Use Elementary

21

8
A

Conversations 1: Greetings and wishes
Every day
good morning

good afternoon

good evening

How are you?
Hello

Fine, thanks. And you?

Hi

Not too bad, thanks.
When we leave someone we usually say Goodbye and also perhaps See you soon! See you soon is
quite informal.
When someone goes to bed, we usually say Goodnight. We sometimes also say Sleep well.
Don’t say Goodnight when you arrive somewhere, only when you leave.
If you ask for something you usually say Please.
If someone does something nice for you, you say Thank you or Cheers (informal).

Cheers!

B

Excuse me!

Sorry!

Bless you!

Special days
When:

you say:

it’s someone’s birthday

Happy Birthday!

it’s Christmas

Happy / Merry Christmas! /ˈkrɪsməs/

it’s New Year’s Day

Happy New Year!

someone is doing something difficult, e.g. taking an exam
or having an interview for a job

Good luck!

someone has done something special, e.g. done well in an Congratulations! / Well done!
exam or had a baby

Common mistakes
When it’s someone’s birthday we say: Happy Birthday [NOT Congratulations].
22

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
8.1

Choose one of the phrases from the opposite page to fit the dialogues.
1 A:
B:
2 A:
B:
3 A:
B:
4 A:
B:

8.2

(sneezes) Atishoo!

Bless you!

I’m taking my driving test today.
I passed my driving test!
Goodbye.

Excuse me!

2

Hello!
Here’s your tea.

3

5

4

6

You want to go through a doorway. There are some people blocking it.
A friend buys you a drink.
A child says ‘Goodnight’ to you.
You answer the phone at work. It is 10.30 am.
You answer the phone at work. It is 3 pm.
It is 2 am on January 1st. You meet a friend in the street.
You are on a very crowded bus and you stand on someone’s foot.
It is 24th December. You meet a friend on the bus.

Excuse me!

You meet Ann, an English friend. Reply to her.
ANN:
YOU:

Good evening.

Hello.

ANN:

How are you?

ANN:

It’s my birthday today.

ANN:

Would you like a drink?

ANN:

Here you are.

YOU:
YOU:
YOU:
YOU:

8.5

How are you?

What do you say? Choose a phrase from the opposite page.
1
2
3
4
5
6
7
8

8.4

It’s my birthday today.

What is the person saying in the pictures?
1

8.3

5 A:
B:
6 A:
B:
7 A:
B:
8 A:
B:

Write a conversation between you and a friend. He / She has passed an exam.

English Vocabulary in Use Elementary

23

9
A

Conversations 2: Useful words and expressions
Words
word

example

meaning

actually

People say bad things about her, but she’s actually
very nice.

in reality

really

The book is really good.

very

else

Do you want to buy anything else? Or go
somewhere else?

in addition or different

around

I’ll meet you at around 6 o’clock.

about or approximately

anyway

I’ll drive you home. I’m going that way anyway.1
Anyway, as I said, I woke up very late today.2

1

to give a reason for doing
something
2
to return to an earlier subject

Common mistakes
Actually is a false friend in some languages - in English it means ‘in reality’ NOT ‘now’.

B

Expressions
A:
B:
A:
B:
A:

Why don’t we go to the cinema this evening? (used to make a suggestion)
Good idea. Let’s go and see a film and then have a meal. (used to make a suggestion)
OK! Which film do you want to see?
I don’t mind. [It’s all the same to me.] It’s up to you. [You can decide.]
How about / What about the new Angelina Jolie film? (used to make a suggestion)

Common mistakes
Why don’t we go … [NOT Why don’t we going] or Let’s go … [NOT Let’s going].
How about going … [NOT How about go] or What about going … [NOT What about go].
A: I was late for work today.
B: Oh dear! Was your boss angry? (used when you are surprised or disappointed)
A: I forgot to bring your book!
B: Oh, it doesn’t matter. I don’t need it. [it’s not important]
A: I’m sorry, but I can’t come to your party.
B: What a pity! (used when you are disappointed)
A: I passed my exam.
B: Well done!
A: Hurry up! The taxi’s here. [be quick]
A: Look out! / Be careful! There’s a car coming.
A: We need to buy Marta’s birthday present.
B: Absolutely! What about getting her a scarf? (used when you agree strongly)
A: I agree. Let’s go shopping this afternoon.

Common mistakes
I agree or I don’t agree [NOT I am agree or I’m not agree].
24

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
9.1

Choose a word from A opposite to complete the sentences.
1
2
3
4
5
6

9.2

Choose the correct answer.
1
2
3
4
5

9.3

It’s boring here. Let’s go somewhere else.
There were
20 people at the lecture.
It’s a
lovely photo!
Have you had enough to eat? Would you like anything
?
He said he was a doctor but he’s
still a medical student.
The journey takes
two hours.
I don’t like skiing and about / anyway / else I’m not free that weekend.
I don’t mind / matter / agree what we do. It’s all the same to me.
It’s up to you / Let’s / I agree invite Rachel to dinner tonight.
Be careful / What a pity / Oh dear in London. There’s lots of traffic there.
I don’t have time to go to the cinema and really / absolutely / anyway I’ve seen that film already.

Choose an expression from the box to fit these situations.
Well done!
Hurry up!
1

2

9.4

Oh dear!

Oh dear!
It’s up to you.

What a pity!
Look out!

3

I didn’t get
that job.

5

4

Do you want to go to
the party or not?

6

Correct the eight mistakes in the dialogue.
VERA:

LUKE:
VERA:

LUKE:
VERA:

LUKE:
VERA:

LUKE:

We need to celebrate. I got a new job!
Well made! done
How about go out for a meal this evening?
Great! Let go to that Italian restaurant. Or do you prefer the Chinese one?
I don’t mind it. I like the Italian one but it’s very expensive.
Oh, it isn’t matter.
OK. Why don’t we going to the Italian restaurant and then we could go to the cinema
afterwards? Your new job needs a special celebration.
I’m agree. And I’d love to see that film with George Clooney. Would you?
Absolute!

English Vocabulary in Use Elementary

25

10
A

Food and drink
Everyday food
Would you like some bread?
I love sushi because I love rice.
Pasta is good for you, but don’t eat too much!
I always put salt on my chips, but not pepper.
My sister never eats meat or fish. She’s vegetarian.
Do you take sugar in tea or coffee?

Common mistakes
Can I have some bread? [NOT Can I have a bread?]

B

Fast food
I eat hamburgers, hot dogs and pizzas when I don’t
have much time.
Fish and chips is popular in Britain, Australia and
New Zealand.

C

Fruit /fruːt/ and vegetables /ˈvedʒtəbəlz/
Vegetables are good for you. Fruit is also good for you. (singular, uncountable)
Vegetables

carrots
Fruit

beans

potatoes

tomatoes

peas

onions /ˈʌnjənz /

garlic

mushrooms

apple

pineapple
orange

/ˈpaɪnæpl/

banana

pear

/ˈɒrɪndʒ/

/peə/

grapes

strawberries

/ˈstrɔːbrɪz/

Common mistakes
I love fruit [NOT I love fruits].

D

Drinks

tea

coffee

milk

fruit juice

beer

wine

mineral
water

Tip
Go to a supermarket. How many different kinds of food or drink have English names on them?
Try to learn some of them.
26

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
10.1

Complete the sentences. Use words from the opposite page.
1
2
3
4
5
6

10.2

Rice

is popular in Japan.
and

are very popular in Italy.

Chips are made from
Many British people eat
Hamburgers are made from
A
is a sausage inside a piece of bread.

Put these words into two lists: fruit and vegetables.
beans

pineapple

grapes

onions

apple

carrot

fruit

garlic

pear

mushrooms

vegetables

beans

10.3

Write the names of these fruit and vegetables.

1

banana

2

10.4

4

6

tea

4 fecofe
5 rituf eciju
6 nilemar retaw

Choose a, b or c.
1
2
3
4
5
6

10.6

5

Here are the names of some drinks with the letters mixed up. What are they?
1 eta
2 rebe
3 klim

10.5

3

Vegetarians do not eat a) vegetables b) meat c) fast food.
Garlic is a kind of a) fruit b) fast food c) vegetable.
You put a) salt b) beer c) sugar in coffee.
Which is correct a) pinapple b) pineapple c) pieapple?
The first sound in onion is the same as the sound in a) fun b) orange c) man.
A pear is a) a drink b) a vegetable c) a fruit.

What are your four favourite foods? And your three favourite drinks? Are they good for you?
Use a dictionary to help you.

English Vocabulary in Use Elementary

27

11
A

In the kitchen
What’s in the kitchen?
cupboard

shelf

freezer

fridge

microwave
tap

worktop

sink

bin

B

washing machine

cooker

Things we use in the kitchen

dishwasher
coffee maker

teapot

saucepan

kitchen roll

tea towel

washing-up
liquid

C

frying pan

cloth

Things we use for eating and drinking
fork

cup

knife

chopsticks
spoon

bowl

mug
plate

D

Expressions

A: Where can I find a mug / a cloth / some kitchen roll? B: They are in the cupboard.
A: Can I help with the washing-up / cooking? B: Yes, please! You can dry the plates. /
You can cook some rice.
A: Where does this cup / plate / frying pan go? B: Put it in this cupboard, please.

Tip
Stick labels on objects in your kitchen with their
English names on them. You will see these every
day and this will help you to learn the words.

28

English Vocabulary in Use Elementary

glass

Exercises
11.1

Tick (✓) yes or no. Write sentences for the wrong answers.
yes
no
1
2
3
4
5
6

11.2

I use a glass / a cup / a mug to drink out of.

Where’s the coffee?

It’s in the cupboard.
It’s on the cooker.
Please put them on the worktop.
Thanks. You can wash these plates and I’ll dry them.
In the fridge on the bottom shelf.

What do you need?
1
2
3
4
5
6
7
8

11.4

✓

Make questions for these answers. Use words from the opposite page.
1
2
3
4
5

11.3

I use a frying pan to drink out of.
You use washing-up liquid to clean plates.
The fridge is cold inside.
The fridge is colder than the freezer.
I turn on the tap to get water.
A tea towel is for making tea.

To make coffee I need a coffee maker, a cup, a spoon.
To make tea I need
To fry something I need
To eat my food I need
To drink some water I need
To cook dinner in two minutes I need
To wash plates, knives and forks I need
To wash my clothes I need

Look at the picture. Answer the questions.
1 What’s on the cooker?
2 What’s on the shelf?

3
4
5
6

a saucepan

What’s in the cupboard under the shelf?
Where’s the microwave?
What’s next to the sink?
What’s under the sink?

(See Unit 53: Places.)

English Vocabulary in Use Elementary

29

12
A

In the bedroom and bathroom
Bedroom

bed

bedside lamp

alarm clock

pyjamas

dressing table
comb

chest of drawers

B

mirror

Bathroom

wardrobe
toothpaste

hairbrush

bedside table

toothbrush

shelf

soap

basin
razor

shower

C

shampoo

shower gel

toilet

towel

Emma’s routine

Emma goes to bed at 11 o’clock. She goes upstairs to her bedroom.
She gets undressed
and gets into bed.
She reads
for a bit.
She turns off the light and falls asleep.

She wakes up when
her alarm clock rings.

She has a shower,

cleans her teeth

She gets up.

and gets dressed.

She goes downstairs to the kitchen for breakfast.
(See Unit 47: Everyday things.)
30

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
2

12.1

5
7

6

Look at the picture.
Write the words next
to the numbers.

1

12.2

3

4

pyjamas
10

9

8

Write down five more things that you need to take with you if you go to stay with a friend for
one night.

toothbrush

12.3

Look at the pictures. Describe what the people are doing.

1 Anne

is cleaning her teeth.

2 Selim and Umit

3 Mrs Park

5 Jaime

4 Mr Park

6 Lee

12.4

What is in your bathroom? Write the things down. Use a dictionary to help you.

12.5

Are these sentences true about your bedroom? If not, change them to make them true.
1
2
3
4
5
6
7
8

12.6

My bedroom is upstairs. My bedroom is not upstairs. I live in a flat.
My bedroom has one large window.
In my bedroom there is a big bed.
There are two wardrobes, one on the left and one on the right of the room.
I have a small bedside table.
I’ve got a lamp and an alarm clock on my bedside table.
There is a chest of drawers under the window.
I haven’t got a dressing table.

Complete this paragraph about your night-time and morning routine.
into bed.
I usually 1 go
to bed at 2
. I get 3
and 4
5
6
7
asleep.
I usually read
a bit. I turn
the light and
8
9
10
,
I
up when my alarm clock rings. I get
. I have a
12
11
dressed. I go to the kitchen for breakfast.
my teeth and
English Vocabulary in Use Elementary

31

13
A

books

In the living room
Things in the living room
bookshelf
(bookshelves)

light

window
picture

curtains

lamp

light switch
TV
hi-fi
sofa

socket
remote
control

phone
armchair

B

rug
chair

carpet

Useful verbs

Every evening I watch
television.

C

coffee table

table

Sometimes I listen to the Sometimes I read a
radio or listen to music. book.

Expressions

It’s getting dark. Can you
close the curtains, please?

Common mistakes

OK. And I’ll switch the
light on.

Thanks. Now can you turn the
radio off? And pass me the remote
control. I want to turn on the TV.
There’s a good programme on.

The furniture in my room is white [NOT The furniture in my room are white].
32

Sometimes I just relax.
[rest and do nothing]

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
13.1

Write the names of …
1
2
3
4
5
6
7
8

13.2

Match the words on the left with the words on the right.
1
2
3
4
5
6

13.3

switch on the
relax in an
close the
pass the
listen to the
watch

a TV
b lamp
c remote control
d radio
e armchair
f curtains

Correct the mistakes in the sentences.
1
2
3
4
5
6

13.4

somewhere you can put books. a bookshelf
somewhere two or three people can sit.
somewhere you can put down your cup.
something you can look at on the wall.
something for switching the light on or off.
something for listening to music.
something under your feet.
something for changing channels on the TV.

This evening let’s just relax at home.

This evening let’s just relax us at home.
I don’t often listen the radio.
We need some more bookshelfs in this room.
I watched at television all evening yesterday.
It’s dark now. Please make the curtains.
Liam has some very nice furnitures in his house.

Find 10 more words from this unit in the wordsearch.

F

T

A

L W X

A

E

R

L

S O

C

K E

D K

A

G

L

N T

R

E M O

T

E

A

Y

C H A

D E
I

P

F

C H

B O O

R O C

F

Y

D

T

U

I

I

U

B C

R

I

E

F

C O N T
R

A

P J

R G T

I

R U G

K F

P S

I

N

E

K

I

I

R O L

B H

O G F

E

A

I

E

L

H S

C R

S

T

L

E

T

V

C

E

U A

A

I

T

U O

Over to you
Write about your living room at home. You can draw a plan of it first. What furniture is there in the
room? What colour are the walls? Are there any pictures on them? What do you do when you are in
your living room?
English Vocabulary in Use Elementary

33

14
A

Jobs
What’s his/her job?

doctor

teacher

nurse

mechanic

farmer
secretary

B

shop assistant

traffic warden

Expressions
Sam What’s your job?
Ben I’m a waiter. I work in a restaurant. What do you do?
Sam I’m a taxi driver.
Ben Is it an interesting job?
Sam Yes, I like it. Where do you work?
Sophie I work in an office. Sometimes it’s boring.

My dad works in a factory which makes car parts.
I worked in a shop at the weekends when I was a student.
I want to work in a beauty salon as a hairdresser.
I’d like to work in a children’s hospital.
I’m a writer. I work at / from home.
34

engineer

Jobs in the town

police officer

C

hairdresser

English Vocabulary in Use Elementary

librarian

bank clerk /klA:k/

Exercises
14.1

Where do they work?
1
2
3
4
5
6

14.2

A teacher works in a school / college / university.
A doctor
A waiter
A secretary
A shop assistant
A hairdresser

Match the pictures with the jobs in the box.
nurse

farmer

secretary

1

engineer

3

farmer

14.3

taxi driver

mechanic
5

2

4

6

Complete the crossword.
Across
1 works on a bus
2 works in a school
3 writes books
1

b

u

s

1

d

Down
1 works in a hospital
2 works in a restaurant
3 works with the doctor

r

v

3
3

2
2

3

14.4

t

r

Complete the sentences.
1
2
3
4
5
6

14.5

w

He works in a
She’s an
The traffic
The
The bank
A police

which makes electrical goods.
. She builds roads and bridges.
is checking all the parked cars.
told me to return the book at the end of the month.
changed some money for me.
told me the way to the station.

factory

Answer the questions for yourself.
1 What do you do?
2 Where do you work?
3 Is it an interesting job?
English Vocabulary in Use Elementary

35

15
A

At school and university
Subjects

English

maths

history

geography

biology

art

ICT (information
communication
technology)

B

PE (physical
education)

chemistry

modern
languages

physics

piece of paper

pencil

music

Useful things
noticeboard

board

notebook

textbook

drawing pin
rubber
board rubber

OHP (overhead
projector)

pencil
sharpener

pen

board pen

DVD player
desk
whiteboard

C

computer

ruler

Expressions

A maths teacher teaches maths. Her students study maths.
Children go to school and students go to university.
At school children learn to read and write.
Students can do an (English) course in many schools and universities. At the end of a course, you
often take / do an exam. You hope to pass your exams. You don’t want to fail your exams.
If you pass your final exams at university, you get a degree.

Common mistakes
After school, students do homework [NOT make homework or do homeworks]. (See Units 40 and 41 for
more expressions with do and make.)

36

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
15.1

Match the subject on the left with what you study on the right.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

maths
physics
history
geography
PE
English
chemistry
biology
ICT

a
b
c
d
e
f
g
h
i

animals and plants
sport
25y + 32x = 51z
E = mc2
H2O
the countries of the world
the 15th century
computers
spelling

15.2

Look at the picture for 30 seconds. Then cover it. How many of the ten objects can you
remember? Write them down in English.

15.3

Which of the things in B on the opposite page are in the room where you study English?
Write them here.
In the room where I study English I can see

15.4

Choose a verb from C opposite to fill the gaps below. Put the verb in the correct form.
his
Ethan does well at school. He finds it easy to 1 learn
and he always 2
3
4
his final school exams
homework. He usually
all his exams. He will
5
6
to university next year. If he
soon. If he
, he will
7
geography at university. He
, he will be very sad. Ethan really wants to 8
9
a special geology course. His sister is already at university. Next year
would also like to
10
her degree and then she will try to find a job.
she will

15.5

Which are/were your three favourite subjects? Which subjects (if any) do / did you not like?

Tip
Draw two columns on a piece of paper. In one column write five words from the opposite page which
you want to learn. In the second column put a drawing (or a translation or a definition). Cover the
first column and look at the second column. Can you remember the English words?

English Vocabulary in Use Elementary

37

16
A

Communications
Letters

address

stamp

envelope

date

letter

letter box
Don’t forget to put a stamp on the envelope.
Don’t forget to post the letters.

B

Email and Internet

computer

screen

keyboard

mouse

laptop

memory stick

Olivia gets a lot of emails from New York.
You have to be careful what information you give people online.
What’s your email address? Moll@cup.com (= Moll at C-U-P dot com /kɒm/)

C

Telephones and mobile devices

mobile device

mobile

telephone

phone box

Juan makes a lot of phone calls. He phones his girlfriend every day.
I always take my smartphone with me. I never turn it off.
What’s your phone number? What’s your mobile number?
066530718 (= oh six six five three oh seven one eight / oh
double six five ...)
He’s not answering his phone. I’ll leave a voicemail and I’ll
text him / send him a text (message).

D

Expressions
Sue Hello.
Nick Hello. It’s Nick here. Can I speak to Ahmed, please?
Sue I’m sorry, he’s not here at the moment. Can I take a message?
Nick Thanks. Could you just tell him I called. I’ll call back later.
Sue OK. I’ll tell him. Goodbye.
Nick Bye.

38

English Vocabulary in Use Elementary

Tip
Use a search engine to find an
example of a letter and an email
in English. Write down any useful
words or phrases in them.

Exercises
16.1

Have you got any of the things on the opposite page? Make a list.

mobile

16.2

What are the names of these things?
1

2

3

4

5
6
7

8

1
2
3

16.3

9

keyboard

4
5
6

11

7
8
9

12

10
11
12

Complete this phone conversation.
AMELIA:
MEENA:
AMELIA:
MEENA:
AMELIA:
MEENA:

16.4

10

Hello.
Hello. 1 It’s
I’m 3
a message?
It’s all right. I’ll 6
OK, then. Bye.
Bye.

Meena here. Can I 2
, he’s at work 4

to Amal, please?
the moment. Can I 5

back later.

Write down:
1 two telephone numbers that are important to you.
2 two email addresses that are important to you.
Now read them aloud.

16.5

Answer these questions.
1
2
3
4
5

Do you prefer to text or phone your friends?
Do you send more emails or more text messages?
How often do you go online?
Do you prefer to use a laptop or a mobile device?
Do you often write letters?

English Vocabulary in Use Elementary

39

17
A

Your phone
Parts of a phone

camera

battery

screen

phone case

apps

power button
charger

SIM card

B

Using a smartphone
Ramesh takes a lot of selfies and posts them online.
Lisa didn’t answer her phone, so I left a voicemail.
Can you text me the address of the restaurant? I haven’t been there before.
I’ve just got a message from Andy. He wants to know if we’re going to
the party.
You can download an app with a dictionary to help you when you write
in English.

selfie

While she was on holiday, Kelly called her family every day.

C

Expressions
Amy Can you read that message on my phone, please? My hands are wet.
Claire It’s locked. What’s the PIN?
Amy You don’t need a PIN to unlock it. Just swipe the screen left to right.

PIN

swipe

save

Tim I can’t save any new photos.
Emily Your phone memory is full. You need to delete some photos and messages.

40

English Vocabulary in Use Elementary

delete

Exercises
17.1

Match the things on your phone with what they do.
1
2
3
4
5

17.2

Tanya has a new app / battery for texting on the Internet.
When your phone’s battery is low, you need a charger / camera.
You can use my phone to voicemail / call Megan.
Danny’s new phone has a great screen / camera. It takes amazing photos.
I bought a new battery / SIM card in France, so that it was cheaper to call and use the Internet.
I want to buy a new phone case / app. This one is old and dirty.
Maria texted
me last night, but I didn’t see her message until this morning.
Carlos
a lot of photos of his new dog and puts them on Facebook.
What was the last app that you
?
Lucy
her sister. They talked about their holiday at the beach.
Victor
me a voicemail. He asked me to call him back.

Complete the conversation with words from C.
DEEPA:
IREENA:
DEEPA:
IREENA:
DEEPA:
IREENA:

17.5

stores the information you need to use your phone
covers the phone
starts the phone
takes photos
shows pictures and words

Complete these sentences with words from B.
1
2
3
4
5

17.4

a
b
c
d
e

Choose the right words to complete these sentences.
1
2
3
4
5
6

17.3

camera
SIM card
screen
phone case
power button

Can I look at your photos from the concert?
it.
Sure. Here’s my phone. Let me just put in the PIN to 1 unlock
2
right to see the next photo?
That’s a great one! Do I
Yes, that’s right.
Did you delete the ones from the restaurant?
them in a different folder. Here they are.
No, I 3

Over to you
Answer these questions for yourself.
1 Do you use a PIN to lock your phone?
2 Do you have a phone case? What does it look like?
3 What apps do you use most often?
4 Do you save all the photos you take, or do you delete some of them?
5 Have you taken a selfie recently?
6 Do you prefer to call or text people? Why?

English Vocabulary in Use Elementary

41

18

Holidays

A

Holiday (noun)

B

Types of holidays

C

Transport

We had a lovely holiday in Egypt in 2014.
I’m not working next week. I’m on holiday.
Are you going on holiday this summer?

We’re going on a package holiday to Hong Kong. [flights and hotel are included]
We’re going to have a winter holiday this year.
I want to go camping this year. [sleep in a tent]
I’m going on a walking holiday in the Alps.
A coach tour is an easy way to go on holiday. [travelling in a comfortable bus]

by plane

D

by car

by ferry

your passport (if you are going to another country)
a visa [a stamp that you need in your passport to go to some countries]
your tickets
some currency [money of the country you are going to]
a camera
your luggage /ˈlʌgɪdʒ/ (e.g. a suitcase or a rucksack)

ticket

currency

camera

Expressions
A Are you flying to France from England?
B No, we’re going by ferry.
A What are you going to do in Madrid?
B We want to try the local food and enjoy the nightlife [clubs, etc.].
A Have a great time! And send me a postcard!

(See Unit 32: Travelling and Unit 49: Moving for more words about travel.)

42

by coach

Don’t forget to take …

passport

E

by train

English Vocabulary in Use Elementary

suitcase

rucksack

Exercises
18.1

Complete the sentences.
1
2
3
4
5

18.2

Are you working on Monday?
Are you
on holiday this year?
Did you have a good
in Greece?
Are you flying to Italy?
I’m going to New York next week.

B:
B:
B:
B:
B:

No, I’m on
holiday.
Yes, I’m going camping.
Yes, it was wonderful.
No, I’m going
train.
Great! Please
me a postcard.

What type of holiday is each person talking about?
1
2
3
4
5

18.3

A:
A:
A:
A:
A:

It was fun but the tent was very small.
Everything was included - hotels and flights.
We were on the coach for seven days. I was very tired.
We walked about 20 kilometres every day.
We went to Switzerland in December. There was a lot of snow.

camping

Look at the different ways of travelling. Put one tick (✓) for sometimes true, two ticks for often
true and three ticks for always true.
you can take a lot
of luggage

very fast

cheap

you see a lot as
you travel

relaxing

ferry
car

✓✓✓

plane

18.4

Write the names of these things you need for a holiday.

1

currency

2

18.5

5

4

6

What do we call:
1
2
3
4
5

18.6

3

something you take photos with? a c amera
a special stamp in your passport to enter a country? a v
something you fly in? a p
something that you carry things on your back in? a r
what people carry their clothes in when they go on holiday? a s

Fill the gaps in this email.

I’m having a great1
are open all night. The3
4

time

here in Spain. The2
is great - the clubs
food is very good - lots of sh and salads. Please send me a
from your holiday in Italy.

Love
Alex
English Vocabulary in Use Elementary

43

19
A

Shops and shopping
Kinds of shops
butcher*

post office

department store

supermarket

chemist*

bookshop

newsagent*

baker*

gift shop

* These words are also for people’s jobs. We often add ’s and say: I’m going to the newsagent’s to get
a paper. Do you want anything from the butcher’s?

B

In the department store

A department store is a large
shop which sells a lot of different
things - clothes, beauty products,
toys, etc.

Fourth floor
Third floor
Second floor
First floor
Ground Floor
Basement

C

Signs in shops

D

Expressions

z Toys
z Restaurant
z Furniture
z Men’s Wear
z Children’s Department
z Women’s Wear
z Beauty
z Electricals
z Food

Shop assistant Can I help you?
Customer Can I try this shirt on? (goes and tries it on) Have you got a bigger / smaller size / a different colour?
Shop assistant No, I’m sorry. That’s the only one.
Customer OK. I’ll take it. How much does it cost?
Shop assistant £22.
Customer Can I pay by cheque?
Shop assistant No, credit card, debit card or cash, please.
Customer Sorry, I only have a £50 note. I don’t have any change [coins or smaller notes].
Shop assistant That’s OK. Here’s your receipt. Would you like a (carrier) bag?

44

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
19.1

Match the item with the shop.

toy shop

butcher

chemist

baker

gift shop

5

3

1

sausages

aspirin

2

souvenir
T-shirt

4

6

beach
ball

bread

greeting cards

19.2

Where do you need to go?
1
2
3
4
5
6

19.3

I want to get a newspaper. the newsagent
I’d like to buy food for a week.
I need some stamps.
We must get Michael a present.
I’d like to buy a book.
I want to buy some clothes for myself and my children in one shop.

Look at the department store plan in B opposite. Which floor will you go to buy:
1
2
3
4
5

19.4

newsagent

an armchair?
lipstick?
a cup of tea?
a packet of tea?
a skirt?

third floor

6
7
8
9
10

some baby clothes?
a tie?
a TV?
a bed?
a doll?

Write the words for these definitions.
1 a person who sells things in a shop shop assistant
2 money (not a cheque or credit/debit card)
3 a piece of paper that is worth £20

4 ‘plastic money’
5 coins or small notes

Now write definitions in English for these words/phrases.
6 a butcher’s
7 the first floor

19.5

Which sign tells you ...
1
2
3
4
5

19.6

8 a newsagent’s
9 the basement

that you can give the money for the things you are buying here?
that you can’t go into the shop?
that the door will open towards you?
that the door will open away from you?
that you can go into the shop?

Cash desk

Fill the gaps in the dialogue.
CUSTOMER:
SHOP ASSISTANT:
CUSTOMER:
SHOP ASSISTANT:

How much does this jacket 1
£50.
I’ll take it, please. Can I 2
Certainly. I’ll put your receipt in the 3

?
by credit card?
.

English Vocabulary in Use Elementary

45

20
A

Online shopping
Buying something

WOMEN

MEN

CHILDREN

Your basket

SALE

(0)

Search products
SHOP BY PRODUCT
Cotton T-shirt
Colour: White

T-shirts and tops
Jumpers

Blue

Red

Trousers and jeans

Size: Small

Shoes and boots

Large

Jackets and coats

Price: £6.99
Delivery options:

Medium

Free Delivery (3-5 days)
Next Day Delivery (delivery
on 16 November) £5.99

HHHHH

Add to basket

Read the reviews

B

Today’s Date: 15 November

Your order

Delete this item
Your Order
Order Number: 5624890

Items: 2 T-shirts
Size: Small
Colour: White
Total: £13.98
Free delivery (3-5 days)

Delivery Address
Name : Bernard Taylor
House number : 145
Street : Shaftesbury Road
City : Cambridge
Post code : CB2 8RU
Country : UK
Phone number : 01223 238331
Email : btaylor@inuse.com

CHECKOUT

Language help
A post code (zip code in the US) is a long number at the
end of an address. In the UK, it also contains letters
(e.g. BA1 1LZ). A US zip code looks like this: 10509.

C

46

1
2

Expressions
1
2
3
4

Lisa likes to shop online because it’s quick and easy.
Most people pay for their online shopping with credit cards.
Reading online reviews can help you choose what to buy.
If you are not at home to receive the delivery, we will take
it to the post office.

English Vocabulary in Use Elementary

3

4

Exercises
20.1

Match the words from A and B with the examples on the right.
1
2
3
4
5
6

20.2

size
price
delivery address
post code
credit card
order number

When you shop online, you can search for / collect the best price.
You can read sizes / reviews from other people who bought the same thing.
If you want to buy something, add / deliver it to your basket.
If you don’t want to buy something that is in your basket, you can delete / order it.
Don’t forget to check how much you will pay for delivery / order number.
You can use your credit card / post code to pay for your shopping.

Complete the dialogue with the words below.
next day
TOM:
CUSTOMER CARE:
TOM:
CUSTOMER CARE:
TOM:
CUSTOMER CARE:

20.4

post code

delivery

order number

of apair of shoes.
I’m waiting for a 1 delivery
2
?
What’s your
It’s G99215540000Z.
?
And what’s your address and 3
31 Mill Road, WC2 5SN. I bought them yesterday and
delivery. Will they be here today?
I paid £5 for 4
I’m sorry. We’re very busy. Your order will be
delivered tomorrow.

Put these steps of buying a computer online in the correct order.
1
A
B
C
D
E
F

20.5

MR12 6QA
MasterCard
8167990012
small
£12.89
7 Park Lane, Bristol

Choose the right word to complete these sentences.
1
2
3
4
5
6

20.3

a
b
c
d
e
f

F

2
3
4
5
6
Wait at home for the delivery
Add the computer to your basket
Choose next day delivery
Pay with a credit card
Search for a website which sells the computer you want
Read online reviews and choose which computer you want to buy

Over to you
Answer these questions.
1 Do people often shop online in your country?
2 Have you ever bought things online? If yes, what did you buy?
3 Do you usually read the reviews before you buy something?

English Vocabulary in Use Elementary

47

21
A

In a hotel
Places and things in the hotel
reception

form

lift

key
bathroom
bill

shower
phone

luggage

mini-bar

B

TV

hairdryer

Expressions in reception

Do you have a single room [for one person] / a double room [for two people]?
I have a reservation. [I booked a room] My name is …
We’d like a room with a view of the sea.
The receptionist may say:
Here is your key.
Your room is on the first floor. Take the lift. It’s over there.
Would you like some help with your luggage?
Can you fill in this form, please?
Sign (your name) here, please. [write your name]
Please check your bill [make sure it is correct].
When you leave you say:
Can I check out, please?
Can I have the bill, please?

C

Asking questions about hotel services
How much is a single room with a bathroom?
Can I order room service?
How do I get an outside line? (You want to phone someone who is not in the hotel.)
What is the code for Poland?
Can I have breakfast in my room, please?
Can I have a wake-up call at 6.30, please? (You want to wake up at 6.30.)
What time is breakfast / lunch / dinner?
Can I (ex)change some money, please?

48

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
21.1

21.2

Look at the pictures and complete the dialogue with words from the opposite page.

RECEPTIONIST:

Would you like a room with a

CUSTOMER:

Yes, please. And with a

RECEPTIONIST:

All our rooms have a TV, a

room for tonight, please?
2

3

, please.
4

and a

5

. I can give you room 25. It has a view of the

6

. Here is your

8

is over there. The room’s on the second floor.

7

. The

You need:
a the lift
b an outside line
c a shower
d a mini-bar
e a hairdryer
f a wake-up call
g a TV
h a key

Choose the right words to complete these sentences.
At reception / reservation you can order room / lift service.
We’d like a two / double room with a view / see of the garden, please.
The lift is after / over there. Take it to the second floor / room.
Please fill / write in this form / bill.
I’d like a sit-up / wake-up call at 7.30 and I’d like to make / have breakfast in my room, please.
I have a luggage / reservation for a single / one room with a bathroom.
Can I cash / have the bill, please? I’ll check / change it now.
I’m leaving today. Can I exchange / order some dollars here before I pay / check out?

Write down questions that you can ask in a hotel beginning: Can I … ? Use these words.
wake-up call Can I have a wake-up call, please?
breakfast in my room
bill
double room

21.5

?

Match what you want on the left with what you need on the right.

1
2
3
4
5
6
7
8

21.4

double

Can I have a

You want:
1 to have a drink in your room
2 to go to the top floor
3 to open your door
4 to get up at 6 am
5 to phone your country
6 to watch the news
7 to wash your hair
8 to dry your hair

21.3

1

CUSTOMER:

luggage

Answer the questions.
1
2
3
4

How much does a hotel room cost in the capital of your country?
What is the code for Britain if you phone from your country?
What time is breakfast usually in a hotel in your country?
Is it most important for you to have a hairdryer, a TV or a mini-bar in a hotel room?
English Vocabulary in Use Elementary

49

22

Eating out

A

Places where you can eat

B

In a restaurant

café: you can have a cup of tea / coffee and a snack there (e.g. a sandwich or a cake). They
sometimes serve meals too (e.g. lunch, dinner).
restaurant: you go there for a meal; more expensive than a café.
bar / pub: bars and pubs serve alcohol and soft drinks [non-alcoholic drinks, e.g. fruit juice]; you can
usually have a meal or a snack there too.
fast food restaurant: you can get a quick hot meal there, for example burger and chips.
take-away: you buy a snack or a meal there and take it home to eat.

Menu

STARTERS
Soup of the day (v)
Mixed salad (v)
MAIN COURSES
Steak with chips or new potatoes
Fish and chips
Vegetable curry (v)
Salmon fillet with green beans
Burger with chips and mushrooms
DESSERTS
Chocolate ice cream
Apple pie
Fruit salad
(v = vegetarian)

C

Expressions
Waiter Are you ready to order?
Customer Yes, I’d like the steak, please.
Waiter Would you like it with chips or new potatoes?
Customer With chips, please.
Waiter How would you like your steak - rare, medium or well-done?
Customer Well-done, please.
Waiter And what would you like to drink?
Customer I’ll have a coke, please.
(later)
Waiter Is everything all right?
Customer Thank you, it’s delicious. [very good]
(later)
Customer Could I have the bill, please?
Waiter Yes, of course.

50

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
22.1

Look at A opposite. Where would you go to …
1
2
3
4
5

22.2

a take-away

Write down the name of a place of this type in your town.
1
2
3
4
5

22.3

buy a meal and take it home to eat?
have a romantic dinner for two?
eat a quick lunch?
have a cake and a cup of coffee?
drink a glass of wine with friends?
fast food restaurant:
café:
take-away:
restaurant:
bar:

McDonald’s

Choose one of the words in the box which can go with each of the words in each group.
steak curry pie soup salad
1
2
3
4
5

22.4

You can have tomato / vegetable / chicken soup
as a starter.
I’d like the beef / chicken / vegetable
as a main course.
I’ll have the mixed / tomato / fruit
Can I have the apple / chicken
, please.
Do you like your
well-done, medium or rare?

Correct the six mistakes in this dialogue.
Are you ready for order? to
Yes. I like vegetable soup and steak, please.
What would you like your steak? Rare, medium or done good?
Rare, please.
WAITER:
What you would like to drink?
CUSTOMER: A orange juice, please.
WAITER:
CUSTOMER:
WAITER:
CUSTOMER:

22.5

Cover the menu opposite. Write the food you can remember. Look at the menu again and check
your answers.

22.6

Answer these questions.
1
2
3
4

What would you choose to eat from the menu opposite?
What can vegetarians eat from the menu?
Do you like eating out?
How often do you go to a restaurant?

Over to you
Sometimes restaurants in other countries have English menus for tourists. Look at one of these.
Write down any useful words you find.

English Vocabulary in Use Elementary

51

23
A

Sports
Ball games

We play all these sports.

football

rugby

baseball

B

American football

tennis

basketball

volleyball

badminton

table tennis

Other popular sports
running
sailing
swimming

horse racing

judo / karate

snowboarding

motor racing

skiing

We can use go with all the sports listed in B, apart from judo and karate. I go running every
day. I went skiing last year. We use do with judo and karate. She does judo.
(See Unit 39: Go / went / gone.)

52

C

Where we do sports

D

Expressions

We play tennis / badminton / volleyball / basketball on a tennis / badminton / volleyball /
basketball court.
We play football / rugby on a football / rugby pitch.
We swim in a swimming pool.
Many towns have a sports centre - you can do lots of different sports there.

Do you do any sports?
Yes, I go swimming / running / sailing / kayaking.
Do you play football / tennis / badminton?
I play tennis. Which sports do you play?
What’s your favourite sport?
I like motor racing best.

English Vocabulary in Use Elementary

kayaking

Exercises
23.1

Cover the opposite page. What are these sports?

1

rugby

2

23.2

5

4

6

Which sports use these things?

1

kayaking

2

23.3

3

3

5

7

4

6

8

Ask questions for these answers.
1

Where do people play tennis?

On a tennis court.
2 Do you
Yes, but only American football.
3
No, I don’t do any at all. I prefer watching TV.
4 Do you
Yes, I go to the swimming pool every Friday.
5 What
I like running best.
6 Where
On a rugby pitch.

23.4

Look at the different sports in this unit.
1
2
3
4
5

Write the names of the sports you have done.
Where did you do them?
Which ones do you like?
Which do you not like?
Which ones would you like to do?

Over to you
Make a page in your vocabulary book for ‘sports’. Look at the sports pages of an English-language
newspaper. Write down the names of sports you do not know. Look them up in a dictionary.
English Vocabulary in Use Elementary

53

24
A

Cinema
Types of films

a western

a cartoon

an action film

B

a science fiction film

a horror film

a comedy

a musical

a thriller

a romantic comedy

People in films

Monica Bellucci is a film star.
She was in the new James Bond film.
Daniel Radcliffe played Harry Potter in
the Harry Potter films.
I like films by Italian directors.

C

Expressions
A Have you seen the latest James Bond film?
B Yes, I saw it on TV.
A Did you like the new Batman film?
B Yes, I loved it / enjoyed it.
No, it was boring.

Common mistakes
What’s on at the cinema this week? [NOT What’s on
the cinema this week?]
There’s a comedy with Jennifer Aniston.

A Do you like westerns?
B No, I like science fiction films best.
A The best action film I’ve seen was Jason Bourne with Matt Damon.
B If I see a horror film, I can’t sleep.

Common mistakes
Do you go to the cinema often?
[NOT Do you go to cinema often?]
Yes, I go every week.
No, I watch DVDs at home.

54

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
24.1

What types of films are these?
1
2
3
4
5
6
7
8

24.2

Some cowboys rob a train. western
A flying saucer lands from Mars.
A dead person comes back to life.
James Bond saves the world.
Mickey Mouse goes on a picnic.
A man falls in love with his teacher.
A dead body is found in the river.
There are lots of songs and dancing.

Write the name of a film of each type.
1
2
3
4
5
6

science fiction
romantic comedy
thriller
western
musical
cartoon

Interstellar

24.3

Word puzzle. Can you make words for other types of films with the letters of ROMANTIC?
TH R ILLE R
O
R
C
M
Y
A
T
N
S
NC
F
N
W
T
N
M
IC
L
CA
OO

24.4

Fill the gaps in these sentences.
1
2
3
4
5
6

24.5

Do you prefer going to the
cinema or watching TV?
We
a DVD last night.
Who
James Bond in Skyfall?
Was Rachel Weisz
The Constant Gardener?
Lots of big
live in Hollywood.
Steven Spielberg is a famous American film

Answer these questions.
1
2
3
4
5

What is your favourite type of film?
Who is your favourite film star?
Do you prefer going to the cinema or watching DVDs?
What was the last film you saw?
How can you find out what is on at the cinema where you live or study?

English Vocabulary in Use Elementary

55

25
A

Free time at home
TV, radio, music, film

I watch TV every evening.
Did you watch / see the film about President Kennedy?
What programmes do you like best on TV and radio?
I like watching films on TV. (You can also say: I like to watch …)
At the weekend, we usually watch a DVD.
I like listening to music on the radio. (You can also say: I like to
listen …)
I often listen to music on my phone when I’m relaxing.
I need some new headphones for my phone.

B

Hobbies

C

Reading

D

Expressions

A lot of young people play video games every day.
I download music and films from the Internet.
I chat to my friends online every evening.
I really like cooking.
Do you like gardening? /ˈgɑːdnɪŋ/
We grow flowers and vegetables in our garden.

I read a lot at home.
What do you read?
I read novels [long stories]. My sister likes comics.
I like books about nature and different countries.
I like magazines about music and sport.
Do you read a newspaper every day?

We sometimes have friends round
[we ask them to come to our house / flat].
I often have friends to dinner.
My best friend comes to stay sometimes.
[sleeps in my house / flat]
I talk to my friends on the phone every evening.
Sometimes, I just do nothing.
Grandpa likes to have a sleep after lunch.

Common mistakes
We watch TV [NOT see TV] and we listen to the
radio [NOT hear or listen the radio].

56

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
25.1

What are these people doing?

1 She’s

watching TV.

2 He’s

25.2

4 He’s

6 He’s
to

I usually listen
to music on my laptop at home.
I like
magazines more than newspapers.
I
to my sister on the phone every Sunday.
A lot of people like to
a sleep after lunch.
Do you ever
friends to dinner?
The children
video games every evening.
I want to
some music from the Internet this evening.
Did you
the programme about Namibia yesterday?
My dad
vegetables in his garden.
Shall we
a DVD tonight?

Answer these questions.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

25.4

a 5 She’s

Fill in the missing verbs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25.3

3 He’s

When you have friends round, what do you like to do?
Who comes to stay at your house / flat?
What do you like to read most?
How often do you talk to your friends on the phone?
Do you have a garden? Do you like gardening?
How often do you chat to your friends online?
Do you often download music or films from the Internet?
What is your favourite video game?
When do you use headphones?

Interesting or boring? Number these activities from 5 (= very interesting) to 1 (= very boring).
gardening
cooking
reading
listening to music
doing nothing

using the Internet
chatting online

watching DVDs

English Vocabulary in Use Elementary

57

26
A

Music and musical instruments
Music, musical and musician

Music is an uncountable noun. We do not use it in the plural.
The band played fantastic music for more than two hours
[NOT fantastic musics].
Musical is an adjective.
There is a shop on King Street that sells musical instruments
[NOT music instruments].
A musician (noun) is a person.
My brother is a very good musician. He plays three instruments.

B

Musical instruments
flute

piano

cello

violin

trumpet

C

Playing musical instruments

D

Listening to music

guitar

clarinet

Ava plays the clarinet. Her brother plays the drums.
Krishnan is learning the guitar. His friend, Isabella, has piano lessons.
Mia is a very good flute-player. She plays in an orchestra. Her friend, Nuria, is a good
trumpet-player.
Lucas is an excellent violinist. His sister is a good pianist.
Can you play a musical instrument?

Charlotte loves classical music. (for example, Beethoven, Mozart) [NOT classic music]
Harper can’t stand opera [dislikes it very much]. She prefers pop music.
I like folk music, jazz and rock.
I often listen to music on the train.
I downloaded some new songs yesterday. Do you want to hear them?

Common mistakes
A band means a group of musicians.
Nuala had a really good band at her 21st birthday party. [NOT ‘a really
good music band’]
A concert means an event with music.
We’re going to a concert tonight. [NOT ‘a music concert’]

58

English Vocabulary in Use Elementary

drums

Exercises
26.1

Choose the correct word: music, musical or musician.
1
2
3
4
5
6

26.2

What are your favourite types of music
?
My brother thinks he’s a good
, but he’s very bad!
Can you play a
instrument?
I love different types of
, for example, jazz, rock and classical.
Which
instrument would you like to learn?
Are there any
in your family?

Look at the pictures and complete the sentences.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26.3

Mason

Emily

Madison

Noah

Emma

Abigail

William

Ella

Madison plays the violin
plays the cello in an
Noah loves playing the
Emily is having a
lesson.
Mason is a very good
-player.
Ella plays the
every evening.
William
the
Emma is learning the
. She will be a good fluteis a violinist.
wants to be a pianist.

one day.

Choose the correct answer, a, b or c.
1 I love a) classic b) classical c) classist music. Beethoven is my favourite.
2 My brother a) can’t stand b) can stand c) can’t stay folk music but I love it.
3 I have some tickets for a a) concert music b) music concert c) concert at the Town Hall.
Would you like one?
4 I always a) listen in b) listen to c) listen music when I’m studying.
5 My sister plays in a a) music band b) band music c) band with three other girls from her
school.

26.4

Answer these questions.
1
2
3
4
5

How often do you download music?
Which musical instrument on the opposite page do you like best?
Can you play a musical instrument?
Which musical instrument would you like to learn?
Do you prefer classical music or pop music?
English Vocabulary in Use Elementary

59

27
A

Countries and nationalities
Continents and countries

continent

country

continent

country

North America

Canada

Australia

Australia

the USA / the US
South America

Europe

Argentina

New Zealand
Asia

China

Brazil

India

Chile

Japan

Colombia

Pakistan

Peru

Thailand

Germany

Africa

Egypt

Italy

Morocco

Poland

South Africa

Spain

Tunisia

the UK

Antarctica

It is not possible to show all the countries of the world on a small page. If your country is not
included, check its English name with your teacher or on the Internet.

Common mistakes
All the nouns and adjectives for continents, countries and nationalies always
begin with a capital letter, for example Africa [NOT africa].

B

Nationalities
notes

adjective

most country adjectives
end in (i)an

American, Argentinian, Australian, Brazilian, Canadian,
Colombian, Egyptian, German, Indian, Italian, Moroccan,
Peruvian, South African, Tunisian

many country adjectives
end in ish

British, English, Finnish, Irish, Polish, Scottish, Spanish

a few country adjectives
end in ese

Chinese, Japanese, Portuguese

exceptions

Pakistani, Thai, French

Tip
Remember that words for languages are often the same as the ‘people’ adjective,
e.g. French, Spanish, Japanese and Thai. One exception is Arabic.
60

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
27.1

Which countries do these letters make?
1 HINAC
2 ZIRALB
3 PINSA

27.2

Match these capital cities to their countries and make sentences.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

27.3

4 OCRMOOC
5 ANJAP
6 DALTHINA

China

Tokyo Tokyo is the capital of Japan.
Rome
Canberra
Bogotá
Cairo
London
Berlin
Warsaw
Buenos Aires
Madrid

Argentina Australia Colombia
Egypt Germany Italy Japan
Poland Spain the UK

Which country is different? (Think of the languages they speak there.) Write sentences.
1 Australia, Canada, England, Iceland
2
3
4
5

27.4

Brazil, Chile, Mexico, Spain
Austria, Germany, Italy, Switzerland
China, Egypt, Morocco, Saudi Arabia
Canada, France, Scotland, Switzerland

What is the adjective for these countries?
1
2
3
4
5

27.5

In England, Canada and Australia they speak English
but in Iceland they speak Icelandic.

Indian Indian
Thailand
Germany
Egypt
Argentina

6
7
8
9
10

Spain
Peru
China
Australia
Poland

Write down:
1
2
3
4

the name of your country.
the names of the countries next to your country.
the name of your language.
the name for people from your country.

Over to you
In which continents are these places? Use the Internet to help you.
Mount Everest Asia
The Sahara
The Amazon
Wagga Wagga
The Volga
Mount Kilimanjaro
The Mississippi
Mount Fuji
Lake Titicaca

English Vocabulary in Use Elementary

61

28
A

Weather
Types of weather

sun

snow

rain

fog

B

cloud

wind

thunder

lightning

Adjectives and verbs
noun

adjective

sun

sunny

rain

rainy

wind

windy

cloud

cloudy

snow

snowy

fog

foggy

thunder

thundery

lightning

-

C

Other useful weather words

D

Expressions

It is very hot in Mexico - it is often 45 degrees there in summer.
It is very cold in the Arctic - it is often minus 50 degrees there.
It can be very wet in London - carry an umbrella when you go sightseeing there.
It is very dry in the Sahara - it doesn’t often rain there.
A hurricane is a very strong wind.
A storm is when there is a strong wind and rain together.
A thunderstorm is when there is thunder, lightning, rain and sometimes wind together.

It’s a sunny day in Tokyo today, but it’s cloudy in Hong Kong.
It’s foggy in Sydney and it’s snowing / it’s snowy in Moscow.
It’s raining in Barcelona but the sun is shining in Granada.

Common mistakes

It’s a lovely day.
It’s a horrible day, isn’t it!
What’s the weather like in your
country in June?
It’s usually warm and sunny.

We say It’s windy / cloudy / foggy /
sunny [NOT It’s winding / clouding /
fogging / sunning].

Tip
Watch the weather forecast in English on TV or
online as often as you can.

62

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
28.1

Match the words and the symbols.
1 snow
a

2 sun

3 rain

b

e

28.2

28.3

6 wind

c

f

7 cloud

d

g

Hanoi

1 It is

sunny in Hanoi.

Hong Kong

2 It is

raining in Hong Kong.

La Paz

3 It is

Paris

4 It

Tashkent

5

Seoul

6

Washington

7

Complete these sentences with a word from the opposite page.
The sun shone
every day last month.
When it
, I take my umbrella.
What’s the
like in your country in January?
When it
, we can go skiing.
You see
before you hear thunder.
It is 24
here today.
It is dangerous to be in a small boat at sea in a
It is very
in Siberia in winter.

Are these sentences true about the weather in your country? If not, correct them.
1
2
3
4
5
6

28.5

5 lightning

Look at the chart. Write sentences about the cities in the chart.

1
2
3
4
5
6
7
8

28.4

4 fog

It often snows in December. It sometimes snows in December.
It is usually 40 degrees in summer and minus 20 degrees in winter.
There are thunderstorms every day in August.
It is very wet in spring.
We never have hurricanes.
Summer is usually hot and dry.

What do you like to do or not like to do in these types of weather?
1 fog I don’t like to drive.
2 sunny weather

3 a rainy day
4 snow

5 a windy day
English Vocabulary in Use Elementary

63

29

In the town

A

Places in the town

B

Notices in towns

C

Asking for and giving directions

Train station / railway station - you can get a train here.
Bus station - you can get a bus here.
Shops - you can buy things here. (See Unit 19: Shops and shopping.)
Shopping centre - area of town with a lot of shops.
Tourist information office - tourists can get information here.
Museum - you can see interesting old things here.
Bank - you can change money here or get money from a cash machine.
Post office - you can post letters and parcels here.
Library /ˈlaIbr@ri/ - you can read books and newspapers here.
Town hall - local government officers work here.
Car park - you can park your car here.
Pedestrian area /ˈe@ri@/ - you can only walk here, you can’t come here by car.

A: Where is the bus station?
B: Go left here and it’s at the end of
the road.
A: How do I get to Market Street?
B: Take the first right and then the
second left.

A: Is there a shopping centre near here?
B: Yes, turn right here. The entrance is on
Market Street on the left.
A: Can I park here?
B: No, but there’s a car park on Park Street.
A: Excuse me, I’m looking for the museum.
B: It’s on Bridge Road. Take the number
31 bus and get off at the second stop.
A: Can you tell me the way to the nearest bank, please? I need a cash machine.
B: No problem. Go left here and there’s one on the other side of the road.

64

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
29.1

Answer the questions.
1
2
3
4
5
6
7
8

29.2

Which notice from B opposite will help you?
1
2
3
4
5

29.3

The cash machine doesn’t give you any money. Out of order
You are in the shopping centre and you want to leave.
You want to sit in a place where there are no cigarettes.
You want to know if people can go on the grass.
You want to go into the museum.

Complete these sentences.
1
2
3
4
5
6
7
8

29.4

Where can I get a bus to London? at the bus station
Where can I get information about hotels?
Where can I change money?
Where can I park my car?
Where can I see old and interesting things?
Where can I get a train?
Where can I go to a lot of different shops?
Where can I go to post a parcel?

Turn right at the end
of the road.
The bus
is over there
the left.
For the Town Hall
the number 14 bus.
is a post office on the other
of the road.
You can find a cash
at the bank in High Street.
We can get a map of the town at the tourist
office.
Can you tell me the
to the railway
, please?
me. I’m looking
a car park.

What words are these?
1
2
3
4
5

sumuem museum
nowt hlal
brilyra
rac prak
ywrlaai nttoisa

6
7
8
9
10

dtaeepsrin raae
scah enicmah
tsop ffcoie
phoss
sub post

29.5

Look at the map in C opposite. How do you get from the tourist information office to the
shopping centre? Write directions.

29.6

Does your town have these places? Where are they? Write sentences.
1
2
3
4

a train station There’s a train station. It’s at the end of Station Road.
a bus station
5 a town hall
a shopping centre
6 a pedestrian area
a library
7 a tourist information office

8 a museum
9 a post office

Tip
Keep a notebook in your pocket. Many towns in different countries have notices in English to help
tourists. Write down any English words and expressions that you see in your town.

English Vocabulary in Use Elementary

65

30

In the countryside
The countryside and the country both mean ‘not the city’. Country can also mean a nation
(e.g. France, China).

A

Things we can see in the countryside
mountains

forest

village

hills
wood

lake

fields

path

country road

B

Living and working in the countryside

C

Nature /ˈneɪtʃə/ and conservation /kɒnsəˈveɪʃən/

river

farm

In the countryside, people usually live in a small town (e.g. 6,000 people) or village /vɪlɪdʒ/
(e.g. 700 people).
A farmer lives on a farm and works in the fields.
My friend lives in a cottage /ˈkɒtɪdʒ/ [small house in a village or the countryside].
Nature means ‘everything in the natural world’. (= animals, birds, plants, etc.)
There is wonderful wildlife in the north of the country. [animals, birds, fish and insects]
Near the village there is a conservation area [place where wildlife and nature are protected].

Common mistakes
I love nature [NOT I love the nature]. I like walking in the countryside [NOT I like walking in the nature].
‘Nature’ is not a place.
In the south of the country, there is a national park [very big national conservation area].

wildlife

D

66

Things to do in the countryside

You can take food and drink and have a picnic.
You can go walking / skiing in the mountains.

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
30.1

Cover the opposite page. How many names of things in the countryside can you remember?
1

mountains
3

2

4

5

11

10

30.2

6

My brother is a farmer. He lives on a farm
It’s not a big house; it’s just a
The farm is near a
which has 800 people.
Twenty kilometres from the village there is a small

. It has 9,000 people.

We went swimming
We went walking
We went skiing
We saw some wonderful wildlife
We had a picnic

a
b
c
d
e

sitting by the river.
in the national park.
in the lake. The water was warm.
along a five-kilometre path.
down the mountain.

Put the in the sentences if necessary.
1
2
3
4

30.5

7

Match the beginning of the sentences on the left with the ends of the sentences on the right.
1
2
3
4
5

30.4

8

Fill the gaps in these sentences.
1
2
3
4

30.3

9

My parents live in the
countryside.
He loves
nature.
She wants to live in
country.
They are interested in
wildlife.

Describe the typical countryside where you come from. Write eight sentences about it.
Use these questions to help you.
1
2
3
4
5
6
7
8

Are there any woods or forests? There are some big forests.
Are there any hills or mountains?
Are there any lakes or rivers?
Are there many villages or small towns?
Are there farms?
Are there paths where you can walk?
Can you go skiing?
Can you see wildlife?

English Vocabulary in Use Elementary

67

31
A

Animals
Farm animals

pig
cow

horse

B

animal

produce

baby

horse

hair, meat

foal

cow

milk, leather, meat (beef)

calf

sheep

wool, meat (lamb)

lamb

pig

meat (pork, bacon, ham)

piglet

chicken / hen

eggs, meat (chicken)

chick

goat

milk, meat

kid

Wild or zoo animals
monkey

elephant

C

goat

sheep

chicken / hen

giraffe

tiger

snake

lion

Pets

These animals are often pets.
tortoise
fish
rabbit
cat

parrot
A parrot is a bird.

D

68

Expressions

Take your dog for a walk every day.
You must feed your animals and give them water every day.
Do you have any pets?

English Vocabulary in Use Elementary

dog

Exercises
31.1

Complete these sentences.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31.2

A
A

tortoise

goes to sleep in winter.
has a very long neck.
and
are birds.
and
are large cats.
You can ride a
and an
swim and
fly.
are farm birds.
are very good at hopping and jumping.
Don’t forget to
the cat and to
it some water.
I
my dog for a walk every day before school.

Match the animal with its meat and with its baby.
animal
goat
sheep
cow
hen
pig

31.3

baby
calf
piglet
lamb
kid
chick

Look at the animals opposite. Find three animals which:
1
2
3
4

31.4

meat
lamb
chicken
pork
beef
goat

lions,

eat meat.
give us things that we wear.
produce their babies in eggs.
we can eat.

Look at the pictures and complete the crossword.
1
2

3

5
6

7

8

9

p
a
r
r
o
t

4

Across
3

6

7

Down
1

2

4

5

8
9

31.5

There are 18 different animals in the pictures on the opposite page. Close the book.
How many of these animals can you remember?

English Vocabulary in Use Elementary

69

32
A

Travelling
Types of transport

train

bus

car

(aero)plane

motorbike / motorcycle

B

bicycle / bike

underground

taxi

helicopter

boat

ship

Useful travel words

map

timetable

customs

luggage

passport

Can I have a single / return (ticket) to Barcelona, please?
(single = Madrid to Barcelona; return = Madrid to Barcelona and back to Madrid)
I’d like to book / reserve a seat in advance [to make sure you have a seat].

Common mistakes
Was the journey long? [NOT Was the travel long?]

70

C

By train

D

By plane

E

By car

The train arriving at platform 3 is the 16:50 train to Paris.
The Edinburgh train departs / leaves from platform 6. (departs is formal)
Is there a restaurant car on this train?
A: Do I have to change trains for Toulouse? [get off one train and get onto another]
B: No, it’s a direct train.

You have to check in two hours before the plane takes off [leaves the ground].
Online check-in is also possible. / You can check in online.
Common mistakes
Give your boarding card to the flight attendant when you
get on the plane.
I went through customs but nobody
Have a good flight.
checked my passport [NOT controlled
The plane lands in New York at 14:30.
my passport].
After landing you have to go through customs.

We hired a car for a week. We had to fill it up with petrol.
Can I give you a lift? I’m going into town.
(See Unit 18: Holidays and Unit 49: Moving for more useful words about travelling.)
English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
32.1

Match the words on the left with their definitions on the right.
1
2
3
4
5
6
7

32.2

land
direct
restaurant car
ship
timetable
platform
luggage

a
b
c
d
e
f
g

a place to eat on a train
bags and suitcases
it says when trains depart and arrive
you do not have to change to a different plane / train / bus
planes do this at airports
it travels on water, e.g. the Titanic
where you stand when you are waiting for a train

Are these sentences true or false? Correct the false sentences.
1 A single ticket takes you to a place and back again.
2
3
4
5
6

32.3

False. A return ticket takes you to a
place and back again.

At customs, people check what you bring into the country.
Planes land at the beginning of a journey.
You need a boarding card to get off a plane.
Hiring a car is the same as buying a car.
If you give someone a lift they travel in your car.

Here are directions from the airport to John’s house.

When you arrive at the airport, take a number 10 bus to the station. Then take a train to Bigtown. The journey takes half
an hour and you get off the train at the second stop. Take a taxi from the station to John’s house.
Now write directions from the train station to your house.

32.4

Look at the pictures and complete the crossword.
Across
3

Down
1
1

6

2
6

7

3

8

4

8

t
i
m
e
t
a
7
b
l
e

2

3

4

5

5

Over to you
Make cards to test yourself. Write the word on one side of the card and a picture (or a definition or
translation) on the other side. Look at the pictures (or definitions or translations). Can you remember
the English words?
English Vocabulary in Use Elementary

71

33
A

B

UK culture
Special days
festival

date

what people do

Christmas

25th December

send Christmas cards, give presents, spend time with their
families, decorate a Christmas tree, eat a lot

New Year’s Eve /
Hogmanay (Scotland)

31st December

sing and dance, toast the New Year

New Year’s Day

1st January

a bank holiday [day when most organisations are closed]

Valentine’s Day

14th February

send cards to boyfriend / girlfriend / husband / wife

Easter

dates vary

give children Easter eggs [chocolate eggs]

Halloween

31st October

children dress up, children knock at doors and ask for sweets

Bonfire Night

5th November

have a bonfire and fireworks

Food
Traditional UK food is fish and chips

and roast beef and roast potatoes [cooked in

the oven] with Yorkshire pudding [dish made of flour, milk and eggs].

Chicken tikka masala [a kind of curry] comes from India, but is very popular in the UK.

C

D

72

Education
type of school

what it is

nursery school

for children aged 2-4

primary school

for children aged 5-11

secondary school

for children aged 12-18

state school

parents don’t pay for children to go here

private school

parents pay for children to go here

Politics

The UK has a royal family, with a king
or a queen.
Political decisions are made at the
Houses of Parliament.
The Prime Minister is the political
leader of the UK.

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
33.1

33.2

33.3

Which festivals do these pictures show?

1 Halloween

3

5

2

4

6

Look at the pictures. Find 10 more words connected with food in the puzzle.
I

C

K

E

N

F

D

K

N

R

Y

O

R

K

S

H

I

R

E

P

O

C

V

O

M

T

R

S

M

V

U

A

Q

E

W

A

A

T

H

X

L

D

S

M

V

C

S

H

G

E

Q

L

D

T

P

O

T

A

T

O

E

S

C

I

D

F

G

B

L

B

K

U

V

U

N

X

Z

O

E

A

P

I

V

Z

R

G

A

N

D

E

C

H

I

P

S

R

B

C

W Q

F

T

I

K

K

A

Y

J

What do British people traditionally eat with fish? chips
Where does chicken tikka masala come from?
What is chicken tikka masala a kind of?
Do British people eat Yorkshire pudding after their main course?
In or on which part of the cooker do you make roast beef and roast potatoes?

Which kind of school do these British children go to?
1
2
3
4
5

33.5

H

Answer these questions about traditional UK food.
1
2
3
4
5

33.4

C

Lily is seven. Her parents pay for her to go to school. a private primary school
Gabriel is 14. His school is free.
James and Ellie are three.
Mehmet is ten. His parents don’t pay for him to go to school.
Nick is 16. His parents pay for him to go to school.

Answer these questions about politics in
the UK.
1 Who is Prime Minister at the moment?
2 Where does the Prime Minister work?
3 Who is head of the royal family at
the moment?

Tip
Learn about UK life by using the BBC Learning
English website which has up-to-date articles
and news stories: http://www.bbc.co.uk/
learningenglish/
English Vocabulary in Use Elementary

73

34
A

Crime
Crimes and criminals

crime

robbery

murder /ˈmɜːdə/

burglary
/ˈbɜːgləri/

mugging [attacking
a person in a public
place and stealing their
money]

person

a robber

a murderer

a burglar

a mugger

verb

to robsomebody or
a place (e.g. a bank)

to murder
somebody

to break into a
house / flat
(break / broke /
broken)

to mug somebody

crime

car theft

drug dealing

terrorism

shoplifting

person

a car thief /θiːf/

a drug dealer

a terrorist

a shoplifter

verb

to steal a car (steal /
stole / stolen)

to sell drugs
(sell / sold / sold)

to attack somebody or to steal things from
a place
a shop

There was a burglary at the school last night.
John West murdered his wife.
There are a lot of muggings in the city centre.
The bank was robbed yesterday. My sister was
robbed last week.

Common mistakes
A thief steals something (steal / stole / stolen).
Somebody stole my bicycle. [NOT Somebody
robbed my bicycle.]
I was robbed last night. [NOT I was stolen.]

74

B

The law /lɔː/

C

Other crime problems

A student was arrested for shoplifting this morning.
The police came to the school and spoke to his teacher.
The student has to go to court next week.
If he is guilty he will have to pay a fine. /ˈgɪlti/
If he is innocent he can go home. /ˈɪnəsənt/
I don’t think he will go to prison.

Some vandals broke the windows in the telephone box.
[A vandal breaks and smashes things.]
We have a lot of vandalism in my town.
A lot of people take drugs nowadays.
Is football hooliganism a problem in your country? /ˈhuːlɪgənɪzm/
[A football hooligan is a person who goes to a football match and makes trouble.]

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
34.1

What do we call someone …
1
2
3
4
5
6

34.2

Fill the gaps in these sentences.
1
2
3
4
5
6
7
8

34.3

There were a lot of football h ooligans
near the stadium.
The police officer arr
her for shoplifting.
Some van
destroyed all the flowers in the park.
He had to pay a fi
of £50 for parking his car in the wrong place.
There are a lot of bur
in this part of the city, so always close the windows.
The police made a mistake; she was inn
. She did not steal the money.
A group of terr
have attacked the airport.
He murdered his wife. He was in pr
for 20 years.

True or false?
1
2
3
4
5

34.4

who steals cars? a car thief
who kills someone?
who steals things from shops?
who robs people’s houses and flats?
who attacks someone in the street and steals their money?
who sells illegal drugs?

A burglar goes into someone’s house and steals things. True
Vandals take people’s money.
A murderer kills someone.
A car thief is someone who drives very badly or dangerously.
If you are guilty it means you are the person who did the crime.

Choose the right word to complete each sentence.
1
2
3
4
5
6

My brother was robbed / stolen yesterday.
Someone robbed / stole my bike last night.
My local bank has been robbed / stolen.
Who has robbed / stolen my pen?
Someone robbed / stole our TV when we were on holiday.
Where were you when your keys were robbed / stolen?

Over to you
Give your opinion. What do you think should happen to these people?
1 A man murdered his wife and three children. He should go to prison for 30 years.
2 A student with no money stole a book from a bookshop.
3 A woman sold some drugs to a teenager.
4 Some terrorists attacked a bus and killed five people.
5 A woman parked her car and blocked the traffic.
6 A teenager damaged some trees in the park.

English Vocabulary in Use Elementary

75

35

The media

A

Radio and TV programmes

B

Newspapers and magazines

The news is on TV at 6 o’clock every night. [important things that happen]
Do you watch soaps / soap operas? Home and Away is my favourite. [Soaps are stories about people’s
lives. They are often on TV every day.]
I like nature programmes best. [programmes about animals, birds, etc.]
I watched a documentary last night about drugs and crime. [programme looking at a social problem
or question]
In talk shows, people talk about themselves or discuss topics with an interviewer.
The children watch cartoons on Saturday mornings. (For example, Disney films with animals that
talk. See Unit 24: Cinema.)
My brother likes watching reality TV [programmes that film real people living their lives, not actors].
I always watch sports programmes.

In most countries there are morning (news)papers
and evening (news)papers.
Every month, I buy a magazine.
My mother buys women’s magazines.
I like news magazines like Newsweek and Time.
In most magazines and newspapers there are lots of
adverts / advertisements [something that tries to persuade
people to buy something].
Other types of magazines: sports magazines / computer magazines / teenage magazines. (See
Unit 25: Free time at home.)

C

People and the media

D

Expressions

There was an interview with the US President on
TV last night.
The reporters are outside the film star’s house.
[people who go out and get the news stories
where they happen]
My sister is a journalist; she writes for The Oxford
Times newspaper. [person who writes articles]

You can read newspapers or watch TV online.
What’s your favourite TV programme?
What’s on TV tonight?
Is it OK if I change the channel?

Common mistakes
The news is on now. [NOT The news are on now.]

76

English Vocabulary in Use Elementary

Exercises
35.1

Fill the gaps in these sentences.
1
2
3
4
5
6
7
8

35.2

Match the left-hand column with the type of programme on the right.
1
2
3
4
5
6

35.3

Talking about family problems
Film of elephants in Africa
Football cup final
Reports from all over the world
Maria decides not to marry Philip
Ten people in a house - they cannot
leave or talk to anyone outside

a
b
c
d
e
f

International news
Sports programme
Reality TV programme
Soap (opera)
Nature programme
Talk show

What do you call …
1
2
3
4
5
6
7
8

35.4

Ten million people watch this programme
every week. It’s very popular.
The news
on channel 3 at 9 o’clock every night.
There was a
about traffic problems in cities on TV last night.
I saw a
programme about birds in Antarctica.
My sister is 13; she reads a
magazine every week. She likes the stories about boys.
With my mobile I can read the sports news
I’d like to watch the news now. Is it OK if I
the chan